Part 3, Track Races
Del 3, Banecykling

UCI Cycling Regulations
UCI's reglement for


§15, Six-Day Races
§15, Seksdagesløb
 


3.2.227
A "Six-Day Race" shall last six consecutive days with at least 24 hours racing time.
Et 6-dagesløb køres over seks på hinanden følgende dage med en samlet køretid på minimum 24 timer.

 

3.2.228
The organizer shall be free to set the duration and the programme of the "Six-Day Race" within the limits set in article 3.2.227.
Arrangøren kan frit sammensætte løbets varighed og program indenfor rammerne i artikel 3.2.227.
 

3.2.229
The "Six-Day Race" is a team race, each team comprising 2 or 3 riders who shall all wear jerseys bearing identical riders' number as indicated in article 1.3.044.
Et 6-dagesløb er et løb for par/hold, bestående af to eller tre ryttere, som bærer samme rygnummer og tricots i henhold til UCI's reglement, artikel 1.3.044.
 

3.2.230
A "Six-Day Race" shall be run on a track of minimum length 140 m.
Et 6-dagesløb skal køres på en bane med en minimumslængde på 140 meter.
 

3.2.231
The organizer shall determine the number of teams according to the track length.
Arrangøren fastsætter antallet af deltagende par under hensyntagen til banens længde.
 

3.2.232
At the start of Madisons/chases (handicap races excepted), the illuminated indicator panel shall be set to zero (0) for all teams.
Under jagterne (med undtagelse af handicap-jagter) skal lystavlen forud for starten nulstilles for alle par.

After the end of the Madisons/chases, the illuminated indicator panel shall again show the actual general placings for the race.
Efter jagten skal lystavlen igen vise den aktuelle stilling i løbet.

On the last day of the race, when the final Madisons/chases is being run, the illuminated indicator panel shall indicate the actual general placings at all times.
På løbets sidste aften skal lystavlen under finalejagten til stadighed vise den aktuelle stilling i løbet.

(text modified on 1.01.04).
 

3.2.233
(abrogated on 1'st January 2004)
 

3.2.234
Should a mechanical mishap occur and be recognised as valid by the commisaires, or should a rider fall, the team shall be entitled to a 1.5 km neutralisation (number of laps closest to 1.5 km). In the case of a mishap not recognized by commisaires or an expiry of the neutralisation, one of the team members shall resume the race 100% from the position occupied at the moment of the mishap, failing which the team shall be penalised by the number of laps lost.
I tilfælde af mekanisk defekt, som godkendes af kommissærerne, har parret ret til en neutralisation på 1,5 km (udtrykt i det hele antal omgange, der kommer nærmest på 1,5 km). I tilfælde af ikke-godkendt defekt, samt ved udløbet af neutralisationen, skal en af parrets ryttere genoptage løbet 100% fra den position, parret havde i uheldsøjeblikket. I modsat fald tildeles parret strafomgange.

(text modified on 1.01.04).
 

3.2.235
Laps gained by a team, one of whose members has been neutralised, shall be recognised only if the rider who remained in the race covers the full distance, i.e. does not miss a single relay.
En omgang vundet af et par, hvor den ene rytter er neutraliseret, godkendes kun, såfremt makkeren har kørt den fulde distance, d.v.s. har kørt med 100%.
 

3.2.236
During a timed Madison/chase, a team reduced to a single rider shall leave the track 10 laps before the end of the Madison/chase.
En enligt kørende rytter skal i tidsfastsatte jagter forlade banen 10 omgange før afslutningen.

(text modified on 1.01.04).
 

3.2.237
The Track Manager, with the agreement of the Commisaires Panel, shall be entitled to create a temporary team comprising riders whose team-mates have been neutralised. Such riders shall wear identical jerseys and numbers. To determine the provisional position of such provisional team, the number of laps covered by each of the original teams from which the members of the provisional team were drawn shall be added, rounded down to the nearest even number and divided by two.

Løbets sportslige leder kan i samråd med kommissærerne danne et midlertidigt par af ryttere, hvis makkere er neutraliserede. Rytterne bærer herefter samme tricot og samme rygnummer. For at bestemme dette pars midlertidige position i løbet, adderer men de to oprindelige pars tabte omgange, runder ned til nærmeste hele tal, og dividerer med to.

When the provisional team is finally disbanded, laps gained or lost and any points won shall be credited towards the general placings of the original teams from which each of the members of the provisional team were drawn.

Når det midlertidige par atter opløses, overføres vundne og tabte omgange samt indkørte points til det samlede resultat for hver af de oprindelige par.
 

3.2.238
If a rider is neutralised, his team mate shall continue the ongoing chase according to the articles 3.2.235 and 3.2.236. If the neutralised rider is unable to continue the following chase, all the team shall be neutralised.
Hvis en rytter må neutraliseres under en jagt, fuldfører hans makker jagten under iagttagelse af bestemmelserne i artiklerne 9 og 10. Kan rytteren ikke genoptage løbet til den efterfølgende jagt, neutraliseres hele parret.

After the chase, the neutralised team shall be placed in the same position as the closest team in the general classification at the beginning of the race, including the laps lost by this team during the chase. The gained laps shall not be considered.
Efter jagten placeres det neutraliserede par på samme position som det par, der lå nærmest det neutraliserede par i den samlede stilling forud for jagten, includeret de af dette par i jagten tabte omgange. Vundne omgange bliver ikke godskrevet (et neutraliseret par kan således ikke forbedre sin position).

Moreover, the neutralised team shall be penalised by one lap.
Derudover tillægges det neutraliserede par en strafomgang.

(text modified on 1.01.04).
 

3.2.239
The race doctor may decide to neutralise a rider for a maximum period lasting until 36 hours, after which the rider shall be eliminated.
Løbets læge kan neutralisere en rytter i indtil 24 timer. Efter denne frist tages rytteren ud af løbet.

(text modified on 1.01.04).
 

3.2.240
Should a rider abandon the race, the team shall be disbanded. The remaining rider shall participate in all the individual event.
Hvis en rytter udgår, opløses parret. Den tilbageværende rytter deltager i alle løbets individuelle discipliner.

If he has not been included in another team within 48 hours, he shall be eliminated.
Såfremt det ikke indenfor 48 timer er muligt at danne et nyt par, udgår han af løbet.
 

3.2.241
Should a new team be created, account shall be taken of the placing of the best team disbanded plus one lap's penalty.
The points won by the two teams will be added and divided by two.

Dannes der et nyt par, placeres det i det samlede resultat på den omgangsposition, det bedst placerede par havde med tillæg af én strafomgang.
De to pars points lægges sammen og divideres med to.
 

3.2.242
Points shall be awarded as follows:
- Sprint: 5,3,2,1 points; points doubled during the final hour of the "Six-Day" event.
- Madison, 45 min of race and more: 25, 15, 10, 6, 4, 2 points
- Madison, less than 45 min of race: 15, 10, 8, 6, 4, 2 points
- All other specialities (except behind Dernys): 15, 10, 8, 6, 4, 2 points
- Races behind Dernys

Der gives points således:
- Spurter: 5, 3, 2 og 1 point; i 6-dagesløbets sidste time er der dobbelt pointsgivning.
- Jagter på 45 minutter og derover: 25, 15, 10, 6, 4 og 2 points.
- Jagter på under 45 minutter: 15, 10, 8, 6, 4 og 2 points.
- alle andre discipliner (med undtagelse af dernypacede løb): 15, 10, 8, 6, 4 og 2 points.
 

3.2.243
As it is impossible to run all teams on track together for the same race, the event has to be run in heats. The following procedure shall then apply:

A.
1 heat with teams from the 1st half of the general classification: with one rider or per team: 10, 8, 6, 4, 2 points.
- per team (one relay in mid-race): 10, 8, 6, 4, 2 points
- Madison: 15, 10, 8, 6, 4, 2 points

1 heat with teams from the 2nd half of the general classification: with one rider or per team: 10, 8, 6, 4, 2 points.
- per team (one relay in mid-race): 10, 8, 6, 4, 2 points
- Madison: 15, 10, 8, 6, 4, 2 points

B.
2 heats with teams from the 1st half of the general classification: with 1 rider: 5, 4, 3, 2, 1 points.
2 heats with teams from the 2nd half of the general classification: with 1 rider: 5, 4, 3, 2, 1 points.

Laps won in races behind dernys do not count for the overall ranking.

(text modified on 1.01.04)

 

Dernypacede løb
Da det ikke er teknisk muligt at have alle par på banen på én gang, køres der i afdelinger (heats) efter følgende fremgangsmåde:

A.
1 afdeling for parrene i den første halvdel af klassementet:
- med 1 rytter fra hvert par: 10, 8, 6, 4 og 2 points.
- for par (med afløsning midtvejs): 10, 8, 6, 4 og 2 points.
- parløb: 15, 10, 8, 6, 4 og 2 points.

1 afdeling for parrene i den anden halvdel af klassementet:
- med 1 rytter fra hvert par: 10, 8, 6, 4 og 2 points.
- for par (med afløsning midtvejs): 10, 8, 6, 4 og 2 points.
- parløb: 15, 10, 8, 6, 4 og 2 points.

B.
2 afdelinger for parrene i den første halvdel af klassementet:
- med 1 rytter fra hvert par: 5, 4, 3, 2 og 1 point.
2 afdelinger for parrene i den anden halvdel af klassementet:
- med 1 rytter fra hvert par: 5, 4, 3, 2 og 1 point.

 

3.2.244
Apart from the final Madison/chase of the "Six-Day Race", teams shall be credited with one bonus lap for every 100 points logged.
Bonus laps can also be given in special events like time-trials, but only if all teams are allowed to participate in the event.
Med undtagelse af 6-dagesløbets finalejagt gives der en bonusomgang, hver gang et par indkører 100 points.
Der kan også gives bonusomgange ved særlige begivenheder som f.eks. tidskørsel, men kun hvis alle hold har mulighed for at deltage.

(text modified on 1.01.04)
 

3.2.245
All points won in the individual and team events shall count towards the general placings.
Alle indkørte points i såvel individuelle som pardiscipliner skal tælle med i det samlede resultat.

All laps won in races in which there is at least on rider of each team on track shall count towards general classification.
Alle omgange der vindes (eller tabes) i discipliner, hvor der er mindst én rytter på banen fra hvert par, skal tælle med i det samlede resultat.
 

3.2.246
Each day, in addition to the partial classification of the race or stage, a general classification shall also be prepared on the basis of the number of laps completed and points acquired.
Hver dag skal der udover dagens resultat(er)/etaperesultat også udfærdiges en aktuel stilling for det samlede resultat på baggrund af de vundne omgange og indkørte points.

The total distance covered over the six racing days, expressed in complete laps, and the total number of points obtained shall determine the final classification.
Den samlede tilbagelagte distance i løbet af 6-dagesløbet, udtrykt i hele omgange, er sammen med de indkørte points afgørende for løbets resultat.

The points classification shall be used to classify teams with the same number of laps. The team with the greatest number of laps, regardless of the score obtained, shall be declared the winner.
Placeringen mellem par, der har tilbagelagt lige mange omgange, afgøres på baggrund af de indkørte points. Det par, der har tilbagelagt flest omgange, er vinder, uanset pointstal.

To distinguish teams with equal laps and equal points, account shall be taken of the finishing order of the teams in the final sprint.
I tilfælde af lighed såvel i antal omgange som points, er rækkefølgen i sidste spurt (løbets sidste omgang) afgørende.
 

ref.:
http://www.uci.ch/imgArchive/Rules/3trac-E.pdf

=========================================

Pointsgivning i 6-dagesløbets jagter (parløb)

Efter hver jagt gives points til de 6 bedst placerede par i jagten, nemlig jfr. 6-dagesreglementets par. 16:
Jagter på over 45 minutter og derover: 25, 15, 10, 6, 4 og 2 points.

Jagter på under 45 minutter:
15, 10, 8, 6, 4 og 2 points. Der gives IKKE derudover også points for placeringer i sidste spurt.

Specielt afsluttes finalejagten med en spurtserie, hvor der de sidste 60 omgange køres 5 spurter om 10, 6, 4 og 2 points. Disse points overføres direkte til 6-dagesregnskabet, mens der IKKE gives points til de 6 bedst placerede i jagten.

=========================================

DERNYPACEDE LØB
Internationalt reglement for dernypacede løb

01. Startrækkefølgen afgøres efter lodtrækning.

02. Løbet køres på almindelige banecykler, og der køres med "frit gear".

03. Den førende rytter skal køre under den blå streg, og angreb skal ske over den blå streg. Angriber flere ryttere på én gang, skal disse holde en afstand mellem sig på mindst én meter. Når en rytter er passeret, må man først skære ned i hans bane, når han er passeret med rigelig afstand til, at det kan ske uden fare eller gene for den passerende rytter.

04. Bliver et angreb afvist, må den forgæves angribende rytter holde sin bane og lade sig falde tilbage i feltet. Ethvert forsøg på at klemme sig ned i en position mellem andre ryttere er forbudt.

05. Al overhaling indenom er forbudt.

06. Har en pacer "tabt" sin rytter, må han ikke forblive i samme højde og position på banen, men skal straks lade sig falde tilbage til den "tabte" rytter.

07. Ved styrt eller godkendt defekt har den uheldsramte rytter respit i 1 kilometer, omregnet til det nærmeste antal hele omgange, hvorefter den uheldsramte rytter skal genindtage sin oprindelige position i løbet.

08. I løbets sidste fire minutter gives ingen respit.

09. Løbskommisærerne er højeste myndighed i løbet.

=========================================

 

6D Index

 

Til forsiden