D-mærket før og nu

 

Af Afd.ingeniør Erik Fristrøm

 

Behovet for et selvstændigt dansk godkendelsesmærke opstod i årene efter 1. verdenskrig.

Det var dengang blevet mere og mere almindeligt at forbrugerne selv skiftede sikringer. Der var et stort udbud på markedet og nogle af de billigste var ikke kortslutningssikre eller de havde forkert brydestrøm. De kunne derfor medføre brand.

Installatørerne kunne kontrollere at de solgte godkendte sikringer ved at slå op i en fortegnelse over godkendt materiel som fra april 1921 løbende blev udsendt af Københavns Belysningsvæsen. Men forbrugerne havde ikke denne fortegnelse. De blev derfor fristet til at købe de billige - ikke godkendte - sikringer andre steder. Hvis sikringerne derimod blev forsynet med et godkendelsesmærke, kunne forbrugerne selv kontrollere at de fik det rigtige produkt.

Internationalt var situationen den, at der i mange år havde eksisteret et godkendelsesmærke i USA (UL) og at det tyske VDE-mærke var blevet indført i 1920.

I fagkredse var man lidt usikker på, om Danmark kunne gennemføre et krav om, at importeret materiel skulle have dansk godkendelsesmærke, og det blev overvejet om VDE-mærket kunne anses for at være betryggende. Det havde imidlertid ved flere lejligheder vist sig, at materiel med dette mærke ikke opfyldte VDE-bestemmelserne, og disse blev iøvrigt heller ikke anset for at være tilstrækkelig strenge.

Det blev den i 1923 stiftede Danske Elektricitetsværkers Forening, senere Danske Elværkers Forening, som kom til at samordne materielkontrollen her i landet. Foreningen besluttede ved sit årsmøde i 1925, at materiel som var godkendt af Københavns Belysningsvæsen, skulle betragtes som godkendt af foreningen, og man opfordrede desuden medlemmerne til kun at at tillade godkendt materiel i deres anlæg.

Foreningen nedsatte desuden et approbationsudvalg (godkendelsesudvalg), som skulle gennemgå godkendelserne fra Københavns Belysningsvæsen og afgøre eventuelle tvivlsspørgsmål. Det blev dette approbationsudvalg som endelig besluttede at indføre et godkendelsesmærke og den 1. august 1927 fik Danske Elektricitesværkers Forening D-mærket indregistreret i Foreningsregisteret. Første gang der blev stillet krav om brug af D-mærket var i 1928, hvor Danske Elektricitetsværkers Forening foreskrev, at mærket skulle være anbragt på alle sikringer, stålrør, fittings og radioer, som var godkendt af Københavns Belysningsvæsen.

Symbolets udseende og valg af bogstavet D var aftalt med Norge og Sverige ved et møde i 1926. Det er forklaringen på, at alle nordiske landes godkendelsessymboler nu består af en cirkel med et eller to bogstaver. D-mærket har således i halvfjerds år været forbrugernes bevis på, at et elektrisk apparat er godkendt af DEMKO og derfor hverken kan forårsage brand eller give livsfarlige elektriske stød.

I 1929 blev kravet udvidet til at omfatte alt materiel, dog med visse undtagelser som koge- og varmeapparater.

Udviklingen var hidtil sket på frivillig basis. Danske Elværkers Forening mente imidlertid ikke, at dette sikrede forbrugerne godt nok. Foreningen henvendte sig derfor til Ministeriet for Offentlige Arbejder for at få indført skærpede regler. Resultatet blev, at ministeriet ved lov af 20. april 1928 blev bemyndiget til at udstede regler om:

"forbud til brug i indland at sælge eller udlevere maskiner, apparater og materiel, hvis anvendelse er i strid med reglementets bestemmelser, og, for så vidt angår lavspændingsmateriel, der ikke er forsynet med approbationsmærket for et af ministeriet anerkendt prøvningsudvalg."

 

Danmark først med forhåndsgodkendelse
Forbudet trådte i kraft den 1. august 1930, og Danmark var dermed det første land i verden som indførte forhåndsgodkendelse af elektrisk materiel. Ordningen blev administreret af et prøvningsudvalg som var nedsat i maj 1930 og overtog godkendelsesmærket fra Danske Elværkers Forening. Prøverne blev fortsat udført af Københavns Belysningsvæsens laboratorium, idet den daværende belysningsdirektør Børresen fik overbevist staten om, at det var den eneste naturlige løsning der tilmed fritog staten for at skulle skyde penge i et nyt laboratorium eller til udvidelse af et bestående.

Som en konsekvens af de mere og mere omfattende internationale kontakter skiftede prøvningsudvalget efterhånden navn til Danmarks Elektriske Materielkontrol og benyttede forkortelsen DEMKO.

I 1964 overgik DEMKO til staten og fik samtidig eget personale og laboratorium.

 

Registreringspligten skyldes medlemsskab af EF
Ordningen var i kraft til den 1. februar 1978, hvor Danmark som en konsekvens af sin tilslutning til fællesmarkedet (EF/EU) afskaffede forhåndsgodkendelsen og indførte registreringspligt. Dette betød naturligvis ikke, at der blev stillet mindre krav til det elektriske materiels sikkerhed, idet både registreringspligtigt og ikke-registreringspligtigt materiel nu skal opfylde Stærkstrømsreglementet. Men godkendelse - og dermed retten til at anbringe et godkendelsesmærke på materiellet - blev frivillig.

I de forløbne år har det vist sig, at fabrikanterne i praktisk taget uændret udstrækning ønsker at placere D-mærket på deres produkter for at vise, at den elektriske sikkerhed er kontrolleret af DEMKO, og at de derfor trygt kan anvendes af forbrugerne.

 

DEMKO A/S og Underwriters Laboratories Inc.
På det tidspunkt hvor det ikke længere var påkrævet ved lov, at elektriske apparater skulle testes hos DEMKO, blev det besluttet at privatisere DEMKO. Siden 1993 har DEMKO fungeret på rene markedsvilkår, og på samme tid er der arbejdet hen imod et salg af virksomheden.

Fra statens side ønskede man at sælge til en virksomhed der havde mulighed, midler og et mål for DEMKO. På samme tid var det væsentligt at den nye ejer fortsat skulle ønske at bevare DEMKO's værdier, som f.eks. den høje sikkerhed, fleksibilitet og kvalitet. Disse krav opfyldte det amerikanske Underwriters Laboratories Inc. (UL), som DEMKO også tidligere har haft et frugtbart samarbejde med.

Den 15. juli 1996 blev DEMKO et datterselskab af det uafhængige amerikanske prøvningsinstitut Underwriters Laboratories Inc., forkortet UL. Den nye organisation har åbnet muligheder for fabrikanter og forhandlere, der ønsker at eksportere til markeder uden for Europa.

Med mere end hundrede års erfaring er UL det største og mest anerkendte prøvningsinstitut i USA, og tilsammen beskæftiger de to virksomheder omkring 4.500 medarbejdere over hele verden. Både DEMKO og UL har til hovedformål at rådgive om og teste sikkerheden for elektriske apparater og komponenter.

 

Hvorfor DEMKO?
Valget af DEMKO som UL's europæiske datterselskab skyldes, at DEMKO har en faglig høj kvalitet, ekspertise, stor respekt og goodwill ud over hele Europa. DEMKO har oparbejdet et godt ry i hele Europa, deltager i alle de relevante europæiske aftaleordninger, og sammen kan de to virksomheder rådgive og certificere for fabrikanter og importører over hele verden.

 

Udvidelser
Når en virksomhed overtages af en anden virksomhed, vil medarbejderne vel altid frygte nedskæringer. I dette tilfælde har den bekymring vist sig ganske ubegrundet i den forstand, at DEMKO's personale siden overtagelsen er blevet udvidet med omkring 40%. Derudover har mange medarbejdere i kortere eller længere perioder været på besøg i henholdsvis USA og Danmark. Denne udveksling fremmer integrationen af de to virksomheder, den gensidige forståelse af kollegerne, og giver medarbejderne mulighed for at dygtiggøre sig indenfor flere felter.

Således har DEMKO allerede nu mulighed for i Danmark at prøve efter den amerikanske standard UL 508, der omfatter industrielt udstyr som komponenter, tavler og motorstyringer. Derved kan der spares såvel tid som omkostninger for producenten.

 

Vejen til Amerika
Europæiske fabrikanter og eksportører, der ønsker at markedsføre deres produkter i Amerika, kan nu i DEMKO finde en partner, der kan hjælpe på vej til dette marked ved DEMKO's UL-testning og certificering og/eller den koncern interne kontakt. UL er endvidere akkrediteret til at sætte deres UL-C-mærke på elektriske produkter, der produceres eller markedføres i Canada. Danske fabrikanter og eksportører, der ønsker at komme ind på det mexikanske marked, kan nu gennem DEMKO også få hjælp til dette, da UL-samarbejdet tillige giver adgang til dette marked.

 

- og til EUROPA
Også den anden vej er der nu åbent for råd og vejledning. Via DEMKO kan amerikanske produkter lettere finde vej til det europæiske marked. Den viden om henholdsvis det europæiske og nordamerikanske marked, der tidligere kun fandtes i de respektive lande, er nu blevet tilgængelig via henvendelse til DEMKO.

 

Nye serviceydelser
Med UL's overtagelse er DEKO's serviceydelser blevet udvidet kraftigt. Gennem UL vil DEMKO have en meget større berøringsflade og mulighed for at kunne trække på den viden, som UL besidder. Privatiseringen er således en god mulighed for at kunne efterleve det stigende krav om internationalisering, der ikke blot gælder for certificeringsorganisationer, men også for mange virksomheder i dagens Danmark generelt.

 

Uændret D-mærke
Danske forbrugere vil fortsat kunne finde D-mærket, der indikerer, at produktet er elektrisk sikkert. Andre forhold vil der heller ikke blive ændret ved. For eksempel vil DEMKO fortsat være underlagt en tavshedspligt og være uvildig trediepart, da UL's forretningspolitik også på dette punkt svarer til DEMKO's nuværende.

 

Fremtiden
Både DEMKO's ledelse og DEMKO's medarbejdere har store forventninger til fremtiden, og hvad den må bringe af muligheder og udfordringer. Der er i det sidste års tid gjort store bestræbelser på at finde vor egen identitet og forretningsgrundlag. Det er en proces, som vi absolut ikke er færdige med, men det gør kun vor hverdag endnu mere spændende, idet vi derfor, i meget stor udstrækning, har mulighed for at præge den selv.

 

- Erik Fristrøm, febr. 1998

 

=============================================
=============================================

 


DEMKO's varemærke
er D-mærket, som viser, at et produkt er prøvet hos DEMKO og fundet elektrisk sikkert. Siden DEMKO blev grundlagt i 1928 og frem til 1978, var det obligatorisk for alle importører og fabrikanter at få deres elektriske produkter godkendt hos DEMKO, og dermed få et D-mærke på produktet. De fleste vælger i dag fortsat at lade deres produkter sikkerhedsteste for at kunne benytte D-mærket på produktet.

D-mærket viser, at det prøvede produkt er sikkerhedsmæssigt i overensstemmelse med:

Harmoniserede standarder (f.eks. EN/HD)
Internationale standarder (f.eks. IEC)
Nationale standarder (f.eks. DS)
Andre nationale standarder (f.eks. UL)
Andre relevante dele af ovennævnte standarder der ligger til grund for certificeringen
DEMKO-certifikat og D-mærket

Et DEMKO-certifikat giver ret til at påføre et D-mærke på produkter, der er sikkerhedsmæssigt identisk med det prøvede og certificerede produkt. Såfremt DEMKO certifikatet viser overensstemmelse med de relevante europæiske sikkerhedskrav vil D-mærket kunne anvendes i markedsføring i hele den Europæiske Union og i de lande, der er omfattet af EØS-aftalen. På grund af eventuelle nationale afvigelser, skal certifikatindehaveren dog sikre sig, at DEMKO har prøvet produktet for eventuelle afvigelser til de fælles europæiske krav i de lande, hvor produktet skal markedsføres. D-mærket signalerer hermed til alle forbrugere og relevante myndigheder, at produktet opfylder de lovkrav, der stilles til det ifølge Lavspændingsdirektivet.

Tredieparts godkendelsesmærker som D-mærket er ikke obligatoriske i Europa, men D-mærket garanterer, at afprøvningen af produktet er foretaget efter anerkendte standarder, samt at DEMKO som en uvildig trediepart har foretaget prøvningen. Ved at påføre produktet D-mærket giver producenten eller importøren kunden mulighed for at sikre sig, at de sikkerhedskrav, der er beskrevet i standarderne, er overholdt. Dette kan juridisk set være nyttigt i forbindelse med produktansvar.

En certificering af et produkt baseres på prøvning af ét eller nogle få eksemplarer. Der er altså tale om en typeprøvning. Det er fabrikantens pligt at sikre, at produktionen er i nøje overensstemmelse med det prøvede produkt. Dette kan f.eks. ske ved, at der indføres kvalitetsstyring.

 


DEMKO's label
is the D-label. It shows that a product has been tested by DEMKO and has been approved safe to use with electric equipment. Since DEMKO was founded in 1928 and until 1978, it was compulsory for all importers and manufacturers to have their electric products certified by DEMKO. Today, most importers still choose to have their products tested for electric safety by DEMKO. 

The D-label shows that the tested product is in agreement with:  

Harmonized security standards (ie. EN/HD)
International security standards (ie. IEC)
National security standards (ie. DS)
Other national standards (ie. UL)
Other relevant parts of the above standards, that the approval was based upon
The DEMKO-certificate and the D-label

A DEMKO-certificate grants the right to supply products with the D-label, that have security specifications identical to those of the tested and approved product. The DEMKO-certificate can be used for marketing in the EU and outside EU countries, that are included in the EEA agreement. Because of national deviations, the certificate owner must make sure, that DEMKO has tested the product for possible deviations from common european regulations in those countries, where the product is to be marketed. The D-label hereby signals to all consumers and relevant authorities, that the product meets the security requirements prescriped by the Low Voltage Directive (LVD).

Third-party certificates like the D-label are not obligatory in Europe, but the D-label guarantees, that the testing of the product has been done according to recognized standards, and that DEMKO, as an impartial third part, has carried out the tests. By supplying a product with the D-label, the importer or manufacturer gives the customer the opportunity to make sure that security requirements, put forward by the standards, have been met. Legally this can be useful regarding product responsibility.

Certification of a product is based on the testing of one or a few samples of the product. This is a type test. It is the manufacturer's duty to assure, that the production corresponds to that of the tested sample(s). This can be accomplished through the implementation of a quality control system.

 

This section last modified 2005.May.15

 

ref.:
http://www.sindal-steelindustry.dk/appr_demko_66.htm

 

=============================================

 

DEMKO's varemærke

Til forsiden