Generalforsamling 2007


* Dagsorden
* Bestyrelsens beretning

Opfostringshusforeningens ordinære generalforsamling finder sted tirsdag den 20. marts 2007 kl. 19:30 i foreningens lokaler, Ndr. Fasanvej 124B, Frederiksberg.   

Dagsorden:  
 Pkt. 1. Valg af dirigent

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning – udsendt med dagsordenen

Pkt. 3. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2006 og af budget 2007 for
           foreningen, Stiftelsen og Emmas Legat

Pkt. 4. Valg til bestyrelsen:
           48/59 Jens Chemnitz Povelsen – modtager genvalg
           32
/59 Aage Johansen – modtager genvalg  
            28/56 Curt Kristensen – modtager genvalg   
            60/77 Peter Mors – modtager genvalg (1. suppleant)   
            52/55 Erik Knudsen – modtager genvalg (2. suppleant)

Pkt. 5. Valg til revisorer:  
           96/39 Keld de Voss – modtager genvalg   
           55/56 Søren Derving – modtager genvalg    
           17/68 Flemming Højstrup Hansen – modtager genvalg  
           91/64 Kurt Starlit – modtager genvalg (suppleant)

Pkt. 6. Valg til legatudvalget:   
            4/85 Peter Falver – modtager genvalg    
            8/49 Erik Bødstrup Hansen – modtager genvalg  
           61/51 Ola Møller – modtager genvalg (1. suppleant)     

           85/51 Leif Rygaard – modtager genvalg (2. suppleant)    

Pkt. 7.  Forslag fra medlemmer og bestyrelsen:

            a.  Medlemskontingent for 2008
            Bestyrelsen foreslår indførelsen af et enhedskontingent på 250 kr. årligt.

b.      Anvendelse af DKO’s navn og logo    
 Det er bestyrelsens opfattelse, at DKO’s navn og logo ikke må anvendes på den familiekoloni, som Københavns Kommune vil etablere på den selvejende institution DKO’s ejendom Hellebækgård. Foreningen skal gøre alt for at forhindre et sådant overgreb.

            c.  Fremtidsopgave (mission) for foreningen    
            Bestyrelsen foreslår, at foreningen skal støtte etableringen af en  kostskole for forældreløse børn i Afrika subsidiært yde økonomisk støtte til udbygning af en eksisterende kostskole med henblik på ophold, underhold og undervisning. Den økonomiske støtte hentes fra foreningens egne bundne midler hhv. fra indsamlede midler. Støtten formidles gennem en eksisterende hjælpeorganisation.   
            Bestyrelsen bemyndiges til at undersøge relevante støttemuligheder – og de vedtægtsmæssige forhold - med henblik på en endelig beslutning på en senere generalforsamling.    

Pkt. 8. Eventuelt.


Bestyrelsens beretning

Generalforsamlingen tirsdag den 20. marts 2007

Skorpeskolen i Hellebæk bliver ikke genåbnet. Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) i Københavns Kommune godkendte på sit møde den 24. januar 2007 et forslag om en omstrukturering af kommunens observationskolonier, hvori indgår en etablering af en ”familiekoloni” i den selvejende institution DKO’s ejendom i Hellebæk pr. 1. august 2007.

Den nye institution er i forslaget beskrevet på følgende måde:

”Familiekolonien skal være et tilbud til 15 elever med AKT-vanskeligheder (Adfærd, Kontakt og Trivsel) i alderen fra 7-14 år. Tilbuddet indebærer, at eleverne bor på institutionen fra mandag til fredag i midlertidige ophold. Med inspiration i den familiebaserede ”Marlborough-metode” deltager elevernes forældre i undervisningen, møder og samtalegrupper.

Døgnmuligheden etableres for at give de børn, som har brug for det, en chance for et midlertidigt ophold uden for nærmiljøet i kombination med det særligt tilrettelagte undervisningsmiljø. Det er institutionens opgave,  på grundlag af kendskabet til eleverne fra døgnopholdet og i samspil med forældrene og andre samarbejdspersoner, at søge at sluse børnene tilbage til folkeskolens almindelige klasser i samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)”.

Beslutningen skal ses i forlængelse af den tilladelse til at anvende DKO’s ejendom til et observationssted for mindreårige børn, som kommunen fik af Civilstyrelsen den 3. maj 2006. En tilladelse, som – efter bestyrelsens opfattelse - blev givet på baggrund af en udokumenteret påstand fra Københavns Kommunes skoleforvaltnings side om det manglende grundlag for at opretholde skorpeskolen. Civilstyrelsen afviste at gå i dialog med foreningen med den begrundelse, at foreningen ikke var part i sagen.

Foreningen klagede derefter til Folketingets ombudsmand over Civilstyrelsen. Men heller ikke dette lykkedes. Ombudsmanden meddelte foreningen, at han ikke ville gå ind i sagen om Civilstyrelsens tilladelse til ændring af vedtægten på grund af sagens karaktér set i forhold til det ressourceforbrug en undersøgelse ville kræve; og endvidere fordi sagen (klagen) faldt uden for det, der traditionelt anses for ombudsmandens kerneområder, nemlig varetagelsen af den enkelte borgers interesser i forhold til den offentlige forvaltning.

Tilbage var muligheden for et civilretsligt sagsanlæg mod Civilstyrelsen. Men denne vej frarådede foreningens advokat os at betræde, idet et sagsanlæg ikke ville have opsættende virkning, ligesom det ville versere i adskillige år.

Vore handlemuligheder var ved at være opbrugt. Bestyrelsens forsøg på at indlede en dialog med til den nyvalgte overborgmester Ritt Bjerregaard hhv. skoleborgmester Bo Asmus Kjeldgaard om DKO’s fremtid, måtte vi også se blive sparket til hjørne. Skoleborgmesteren ville afvente nedsættelsen af den nye bestyrelse for DKO, før han kunne vurdere skolens fremtid.

Bestyrelsen besluttede i den situation at undersøge muligheden for at få foreningen repræsenteret i den nye bestyrelse for den selvejende institution DKO. Borgerrepræsentationen havde godkendt professor Søren Friis Hansen, Syddansk Universitet som formand og de to BUU-medlemmer Jesper Christensen (A) og Pia Allerslev (V). De to sidste medlemmer skulle udpeges blandt personer, som ikke var medlem af Borgerrepræsentationen, men f.eks. medlemmer af partierne.

OHF fik ikke tilbudt den ene bestyrelsespost. Man endte med at vælge Trine Schaltz (SF), tidligere medlem af BUU og DKO’s bestyrelse, og Karen Schack (A).

Spørgsmålet er nu, om vi skal tolke dette valg som signal om, at DKO nu skal være noget helt andet, og at OHF derfor ikke i Københavns Kommunes øjne er en relevant medspiller?

En milepæl er sat. Fra bestyrelsen skal lyde en stor tak til Hans Edvard Nørregaard-Nielsen, Martin Günter og Ole Rafn for deres medvirken i arbejdsgruppen.

Den nye dokumentarfilm om DKO

Det lykkedes ikke at påvirke politikerne på rådhuset; ej heller at få skabt en debat i medierne om det overgreb på den selvejende institution, som samme personer var i færd med at begå.

Efter 4 visninger på tv-kanalen DK-4  henne omkring jul må vi konstatere, at filmen fandt størst interesse hos skorper og personer med anden tilknytning til skolen. De 100 dvd-kopier, som foreningen fik fremstillet, er i dag solgt.

En stor tak skal rettes til de medvirkende såvel foran som bagved kameraet:  Jørgen Ankerstrøm (forstander), Hans Edvard Nørregaard-Nilsen (67/62), Troels Kløvedal (24/59), Finn Johansen (103/57), Robert Christensen (21/93), Martin Ledstrup (6/00), Ole Rafn (65/61) og Jens Chemnitz Povelsen (48/59).

En tilsvarende tak skal rettes til de mange, som har ydet et økonomisk bidrag til fremstilling af filmen. Samlet har foreningen modtaget 284.511 kr., hvoraf de 250.000 kr. kommer fra Thor Björgolfsson, oldebarn efter skorpen Thor Jensen, som etablerede sig som storkøbmand på Island i slutning af 1800-tallet. Det gik Thor Jensen – og familien i det hele taget – godt. Oldebarnet har fortalt, at hans oldefar gentagne gange senere i sit liv har udtrykt stor taknemmelighed overfor DKO, og at det store bidrag er givet til ære for hans oldefars minde.

Filmprojektet blev således ikke den belastning af foreningens formue, som vi kunne have frygtet. Desværre måtte vi betale DR hele 33.000 kr. for brugen af nogle 50 år gamle filmklip, da filmen skulle vises på den konkurrerende kanal. Så det var heldigt, at vi havde sikret os skoleborgmesterens tilladelse til at bruge af foreningens båndlagte midler.


Medlemstallet

Foreningen får fortsat nye medlemmer – sidste år 9 – gamle skorper fra såvel Randersgade som fra Hellebæk, men har også mistet 6 som er afgået ved døden, nemlig 11/39 Ib Christensen, 48/40 Sven Levinsky, 17/63 Steen Brolund, 49/40 Finn Mouritzen, 73/42 Preben Larsen og skorpekonen Hilda Thanning. Æret være deres minde.

Foreningen har i dag 213 medlemmer. Det er 59 færre sammenlignet med sidste års officielle tal. Forklaringen er, at bestyrelsen har taget konsekvensen og har renset medlemslisten for kontingentrestanter. Mere end halvdelen af sletningerne er fra de seneste årgange, så man kan ikke se bort fra, at det er skolens lukning, som har forårsaget disse passive udmeldelser.

Med en fælles indsats burde det være muligt at få vendt udviklingen og få mange flere skorper fra specielt de erhvervsaktive Hellebæk-årgange til at indmelde sig i foreningen.

Legater

Som bekendt vedtog generalforsamlingen 2006 – på forslag fra bestyrelsen – at der ikke skulle uddeles de sædvanlige legater i 2006, fordi der i forbindelse med skolesagen måtte forventes nogle ekstraordinære udgifter.

Bestyrelsen kunne dog henvise de medlemmer, som var under uddannelse, til at søge legater fra ”Sognepræst Carl Verner Blume og hustru Louise von Magnus Legat” gennem advokatfirmet C.E. Jensen, Meldahlsgade 5, 1613 København V.

Legatets formål er at støtte retskafne, dygtige og flittige drenge og under mennesker, der er udgået fra DKO, og som efter at have været elev og haft deres hjem på skolen ønsker en videre uddannelse.

Når man (bestyrelsen) ikke tidligere har kendt til legatet, skyldes det, at advokatfirmet tidligere har fordelt legatmidlerne efter forslag fra skolens forstander. Legatet kan søges løbende direkte; med kopi af eksamens- eller afgangsbevis fra DKO.

Foreningens legatuddeling genoptages i 2007.

Foreningens hjemmeside

Med ekstern konsulenthjælp og webmaster Jens C. Povelsens ihærdige indsats for selv at lære de tekniske detaljer lykkedes det at få moderniseret foreningens hjemmeside, så de besøgende hurtigere kan orientere sig og finde de søgte informationer.

Der resterer fortsat et stort arbejde med at få overført en række informationer om bl.a. skolesagen. Disse kan indtil videre hentes frem via linket på forsiden.

Bestyrelsen opfordrer alle med internetadgang til at tilmelde sig hjemmesidens Nyhedsmail hos povelsen@mail.tele.dk

Medlemsarrangementer

Det blev igen de kendte og populære medlemsarrangementer, som stod på programmet i det forløbne år. Festudvalget er godt klar over, at det ikke er let at lokke medlemmer af huse og hen i foreningen en hverdagsaften. Men man havde dog regnet med, at andespillet i år med den nye skolefilm på programmet havde kunnet tiltrække nogle flere, end det skete.

Festudvalget har dog ikke mistet modet.  Der arbejdes på et medlemsarrangement i Hellebæk (på Hammermøllen) lørdag den 30/6 for markering af skolens fødselsdag (reservér dagen). Endvidere har Troels Kløvedal givet et forhåndstilsagn om at ville stille op med et af sine interessante rejseprogrammer til efteråret.

Bestyrelsesmøder, Skorpen og lokalerne

Siden sidste generalforsamling har der været afholdt 6 bestyrelsesmøder af 2-3 timers varighed.

Medlemsbladet Skorpen udkom kun i 3 numre, idet bestyrelsen valgte at erstatte de manglende numre med nyhedsbreve, når der var en information om skolesagen, som hurtigt skulle ud til medlemmerne.

Lokalerne er blevet brugt til bestyrelsesmøderne, den ordinære og to ekstraordinære generalforsamlinger og medlemsarrangementerne samt til andelsboligforeningen Skorpens generalforsamling.

Et defekt komfur er blevet udskiftet med en mikrobølgeovn og et par kogeplader. Andelsboligforeningen har forestået udskiftningen af ejendommens faldstammer, i hvilken forbindelse bestyrelsen benyttede lejligheden til at få det nedslidte toilet ved garderoben udskiftet.

Så lokalerne kan sagtens i dag bruges noget mere, f.eks. til klassesammenkomster. Man skal blot kontakte foreningens sekretær Kaj Kristensen kajkr@get2net.dk og forhøre sig om, hvornår det er muligt.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til beretningen må du møde op den 20. marts.

Bestyrelsen

Den 19. februar 2007