Billeder fra OHF

De følgende malerier og platter m.m. er affotograferet i Opfostringshusforeningens lokaler. De betragtes som et fælleseje for alle gamle skorper - især hvis de er medlem af foreningen!

Bemærk!
1. Af tekniske årsager (blitz-lys m.m.) har det været nødvendigt at fotografere diverse billeder lidt fra siden. Selvom billederne derfor kommer til at se skæve ud, er de i virkeligheden helt lige og firkantede.
2. De fleste billeder kan forstørres op ved at holde musen stille i nederste højre hjørne. Efter et øjeblik kommer en figur til syne. Klik på figuren, og billedet forstørres op.

Skolegården
Den gamle skolegård i Randersgade.

Randersgade Skole, 1
Maleri af Randersgade Skole malet engang i.......ja, hvornår var det nu det var?
Skolen lå i Randersgade 1880-1953, og flytningen til Hellebæk var i 1953, så.......

Randersgade Skole, 2

Hellebækgård
Et billede af nyere dato. Malet af Jeppe Eisner i forbindelse med den store renovering af palæ og sidefløj omkring år 2000. Alene det faktum, at et fruentimmer bevæger sig over gårdspladsen, er en sensation. I gamle dage var skolen udelukkende for drenge, og piger et alt for sjældent syn. Som fuglefreak bemærker man de kragefugle (alliker) der har kig på skorstenen som redeplads, og svanen der også ser ud som om den flyver i byggetanker.

 

Oprettelse af Legat

Legatskrivelsen lyder:

Til
Forstanderen for Det kongelige Opfostringshus

I anledning af, at det i år er 40 år siden vi forlod Det kongelige Opfostringshus har vi, der nu er tilbage af den pågældende Klasse, i større og mindre Bidrag sammenskudt et så stort Beløb, at der derfor vil kunne indkøbes ca. 20.000 kr. Kreditforeningsobligationer. Heraf har vi i taknemmelig Erindring om vort gamle Fosterhjem tænkt os oprette et Legat, hvis årlige Renter skal anvendes til Hjælp til videre Uddannelse af Elever udgåede fra Det kongelige Opfostringshus.

Vi havde tænkt os selve Legatkapitalen bestyret af Københavns Magistrat og Bestemmelse om Uddelingen af Legatets Renter taget af Forstanderen og Førstelæreren ved Det kongelige Opfostringshus i Forening med en af Opfostringshusforeningens Bestyrelse udpeget tidligere Elev fra Opfostringshuset, dog saaledes at dette 3die Medlem saavidt muligt tages af vor Aargang.

Idet vi herved bringer Dem Meddelelse om denne vor Tanke, tillader vi os at anmode om Deres velvillige Bistand til Gennemførelsen deraf.

Til paa vore Vegne at deltage i eventuelle Forhandlinger om Legatets Fundats har vi bemyndiget medundertegnede: Bogtrykker Harald Jensen og grosserer Alfred Langkjer ved hvem Legatkapitalen ogsaa vil blive udbetalt.

Sluttelig tillade vi os at udtale vor Beklagelse af, at vi ved denne Lejlighed ikke har kunnet have vor Klassekammerat, islandsk Købmand Thor Jensen, mellem os, saameget mere, som det er ham, der har taget Initiativet til og ydet langt det største Bidrag til Indsamlingen, men han har bedt os idag overbringe ogsaa hans hjertelige Hilsen og Tak til vort fælles gamle Hjem.

København, den 23. juni 1918

I ærbødighed
(13 underskrifter)

Som det fremgår af legatskrivelsen, er den islandske købmand Thor Jensen den største bidragyder. Det er samme Thor Jensen's oldebarn Thor Björgolfsson der mange år senere i 2006 hjælper foreningen med økonomisk støtte til filmen om DKO.

 

Lågkrukke

fra årgang 1957. Det er 65 Ole Rafn der holder krukken. Bagved ses formand Finn Johansen's hænder (fotograferet under julefrokosten, december 2005).
Krukken
blev overdraget til OHF i anledning af 25-års jubilæet for årgang 1957, som blev afholdt i foreningens lokaler den 23. august 1986. I låget har årgang ´57 skrevet deres autografer, bl.a. ses 7 Fritz Erhald, 12 Jørgen Hertz, 65 Ole Rafn og klasselærer Viggo Porsvig.

Æresmedlem

Udnævnelse til æresmedlem af tidl. forstander Jørgen Ankerstrøm.
Dateret København, den 30. april 1987.

Æresmedlem

Udnævnelse til æresmedlem af Hans Edvard Nørregård-Nielsen.
Dateret København, den 22. april 2002.

Æresmedlem

Udnævnelse til æresmedlem af tidligere formand for OHF, Ernst Maigaard Jensen.
Dateret København, den 19. april 2004.

 

Platter, der viser skolens placering gennem tiden:
(P.g.a. blitzlyset har det været nødvendigt at fotografere platterne lidt fra siden, hvorved de kommer til at se skæve ud. I virkeligheden er de selvfølgelig helt runde.)

Platte1

viser Frederik d. 5's initialer. Han var kongen som gav tilladelse til oprettelse af et opfostringshus i 1753.

Platte 2

viser opfostringshusets oprindelige placering i Overganden oven Vandet i årene 1753-1776; det nuværende Orlogsmuseum.

Platte 3

viser bygningen i Randersgade, hvor DKO (opfostringshuset) var placeret i årene 1880-1953.

Platte 4

er lavet på 25-årsdagen for flytningen til Hellebækgård (1953-1978).

 

 

Hvis der er fejl eller mangler i ovenstående, hører jeg meget gerne fra dig.
Skriv til:

 

Dagbog fra DKO

Til forsiden