PLADEKONTRAKT

 

 

Mellem

 

SELSKABET

 

og

 

KUNSTNEREN

 

 

Mellem ("Selskabet") og ("Kunstneren") er dags dato indgået følgende pladekontrakt.

 

 

1. DEFINITIONER

1.1 Album

Ved et Album forstås en samling nyindspillede numre, samlet på et medie (LP o.l.) med en samlet spilletid på 30-40 minutter.

1.2 Breakeven

Ved Breakeven forstås det punkt, hvor indtægter og udgifter i forbindelse med en indspilning er nået. Breakeven nås, når Selskabets omkostninger i forbindelse med en Indspilning netop svarer til Selskabets nettoindtægter fra Fonogrammet.

De omkostninger som Selskabet afholder, og som indgår i beregningen af Breakeven omfatter indspilningsomkostninger, produktionsomkostninger (herunder samtlige omkostninger til fremstilling af Fonogrammer, design, artwork, fotos m.v.), salg- og distributionsomkostninger, royalties og andre vederlag, som Selskabet afholder til musikværkets ophavsmand, producer o, medvirkende kunstnere. Desuden alle markedsføringsomkostninger, herunder samtlige omkostninger til annoncering, radio- og TV reklamer, produktion af Film, receptioner, fortæring, tryksager, rejser, køb og leje af udstyr m.v.

1.3 Budget Price

Ved Budget Price forstås Fonogrammer, der udbydes til en listepris, der udgør halvdelen eller derunder af prisen for Fonogrammer til normal fuld listepris.

1.4 Compilation

Ved Compilation forstås en temaudgivelse med tidligere indspillede numre, enten med Kunstneren (f.eks. Best of eller Greatest hits) eller med forskellige kunstnere.

1.5 Film

Ved en Film forstås enhver filmoptagelse med Kunstneren, herunder TV-shows, koncertoptagelser, TV-reklamer m.m..

1.6 Fonogram

Ved et Fonogram forstås ethvert lyd- eller billedførende medie, som anvendes til at gengive lyd, f.eks. bånd, vinylskive (LP) og singleplade.

1.7 Full Price

Ved Full Price forstås Fonogrammer, der udbydes til normal og fuld listepris.

1.8 Indspilning

Ved en Indspilning forstås enhver optagelse eller indspilning af audio eller visuelle frembringelser med Kunstneren i.h.t. nærværende Pladekontrakt, herunder ændrede, re-mixede eller senere versioner af sådanne frembringelser.

1.9 Kontraktperioden

Ved Kontraktperioden forstås den periode, hvori nærværende kontrakt er i kraft mellem parterne, hvilket er fra kontraktens underskrift og til kontraktens ophører.

1.10 Mid Price

Ved Mid Price forstås Fonogrammer, der udbydes til en listepris, som udgør under 75%, men over halvdelen af prisen for et normalt fuldprisprodukt.

1.11 Nettosalgspris

Ved Nettosalgspris forstås de faktiske priser, som Selskabet eller Selskabets søsterselskaber afhænder Fonogrammerne til ekskl. alle skatter, moms, offentlige afgifter og alle rabatter.

1.12 Nummer

Ved et nummer forstås enhver færdigproduceret og endeligt afgrænset Indspilning med Kunstneren.

1.13 Royalty

Ved Royalty forstås det beløb der fremkommer som forskellen på indtægter og udgifter i forbindelse med en Indspilning. Royalty udbetales til Kunstneren, når beløbet er større end Breakeven.

1.14 Single

Ved en Single forstås et Fonogram, som normalt indeholder 1-5 numre, eller forskellige versioner af disse numre med en maksimal spilletid på 25 minutter, herunder men ikke begrænset til normale singler, maxi-singler, EP og andre lignende Fonogrammer, som ikke er et fuldt Album.

1.15 Sekskabets søsterselskab

Ved Selskabets søsterselskab forstås ethvert selskab, som direkte eller indirekte er en del af den internationale Selskabet- koncern.

 

 

2. KONTRAKTENS OMFANG

2.1 Eneret til udgivelser

I Kontraktperioden har Selskabet eneret til alle Indspilninger som Kunstneren foretager, og til udgivelse og anden relevant kommerciel udnyttelse heraf.

2.2 Ikrafttræden og Udløb

Denne kontrakt træder i kraft fra og med begge parters underskrivelse heraf, og udløber 18 måneder efter Selskabet's udgivelse af det sidst aftalte Fonogram eller det sidste Album som Selskabet har option på at udgive.

2.3 Aftalte udgivelser

Senest 9 måneder efter underskriften af nærværende kontrakt er Kunstneren forpligtet til, at foretage Indspilning af de numre, som er nødvendige for Selskabets udgivelse af 1 nyindspillet Album med Kunstneren. Udgivelse af Albummet forventes at finde sted måned år.

2.4 Option på yderligere udgivelser

tekst

2.5 Yderligere udgivelser

tekst

2.6 Beregning af antal Albums

tekst

 

 

3. INDSPILNINGER

3.1 Valg af numre

Parterne aftaler løbende, hvilke Numre og musikværker, der skal indspilles af Kunstneren for Selskabet.

3.2 Forberedelse af Indspilning

Før indspilningen af et Fonogram påbegyndes, aftaler parterne følgende:

1. Tidsplan og budget for indspilningerne.
2. Stedet (studiet) hvor Indspilningen skal foregå.
3. Hvilken producer, der skal medvirke.
4. Hvilke musikere og sangere, der iøvrigt skal medvirke.
5. Hvilke teknikere og andre personer, der skal medvirke.

3.3 Indspilning

Kunstneren er uden særskilt vederlag forpligtet til, at foreslå og/eller medvirke ved forberedelse og Indspilning af de Numre, som Kunstneren iøvrigt er forpligtet til at indspille i medfør af nærværende kontrakt. Kunstnerens forpligtelse vedvarer, indtil Indspilningen har en tilstrækkelig teknisk, musikalsk og kommerciel kvalitet.

Såfremt Indspilningen efter Selskabets opfattelse ikke har en tilstrækkelig kvalitet, er Kunstneren forpligtet til at foretage nye Indspilninger, indtil en tilstrækkelig kvalitet er opnået.

3.4 Godkendelse

En Indspilning betragtes som afsluttet, når Kunstnerens og Selskabets godkendelse foreligger. Herefter kan Indspilningen udgives af Selskabet. Såfremt Kunstnerens manglende godkendelse ikke er rimeligt og sagligt begrundet, kan Selskabet færdigproducere og udgive Indspilningen.

Udover ovennævnte bestemmelser om studieindspilninger, er Selskabet berettiget til at foretage optagelser af Kunstnerens Indspilninger i.f.m. Kunstnerens live-optræden, TV-optræden og til efterfølgende kommerciel udnyttelse.

 

 

4. UDGIVELSE og MARKEDSFØRING

4.1 Udgivelse

Selskabet afgør hvor, i hvilket omfang og til hvilke priser Fonogrammer udgives. Desuden afgør Selskabet om og hvornår et Fonogram skal udgives til Budget Price, Mid Price, ved klubsalg eller som primium.

4.2 Promotion

Selskabet har retten til suverænt at afgøre hvor og i hvilken form et Fonogram lanceres.

4.3 Markedsføring

Selskabet har suverænt retten til at markedsføre Fonogrammet.

4.4 Radio- og TV-reklame

Selskabet er berettiget til at reklamere for udgivne Fonogrammer i TV eller radio. Omkostningerne hertil indgår i beregningen af Breakeven.

 

 

5. ROYALTY

5.1 Beregningsgrundlaget

Som vederlag for de i henhold til nærværende kontrakt modtagne ydelser og rettigheder betaler Selskabet til Kunstneren en Royalty.

Som generelt princip skal gælde, at såfremt Kunstnerens Indspilninger kun udgør en del af titlerne på et Fonogram, skal Kunstnerens Royalty reduceres pro rata på grundlag af det samlede antal titler på det pågældende Fonogram. Som generelt princip skal endvidere gælde, at Kunstnerens Royalty kun beregnes på grundlag af Fonogrammer, der rent faktisk er endeligt solgt mod betaling, hvorfor følgende derfor ikke berettiger Kunstneren til Royalty:

1. Frieksemplarer ydet i promotion- og reklameøjemed eller som rabatter eller bonus.

2. Fonogrammer som returneres, hvad enten returneringen sker på grund af fejl og mangler, eller fordi distributører eller forhandlere har fået ret hertil.

3. Fonogrammer der på et givet tidspunkt udgår af Selskabets katalog, og i forbindelse hermed sælges til en særlig lav pris ("cut-out").

5.2 Royalty af salg

Royalty af salg af Fonogrammer i Danmark beregnes på grundlag af Nettosalgsprisen, som Selskabet opnår ved salg af de udgivne Fonogrammer. Royalty vedr. salg i Danmark udbetales, når Breakeven er nået. Royaltysatserne pr. Fonogram solgt i Danmark udgør:

Singler, ved salg af (stk.)

Albums, ved salg af (stk.)

Breakeeven og opefter: 10%

Brakeeven - 50.000: 13%

50.000 - 100.000: 14%

mere end 100.000: 17%

Ved anvendelse af royaltyskalaen for Albums begynder beregningen af antal solgte Fonogrammer forfra for hvert udgivet Album.

Albums og Singler solgt til Budget Price, Mid Price, Klubsalg eller Premiums berettiger Kunstneren til en royalty som ovenfor anført - dog fratrukket 50%.

5.3 Afregning

Selskabet foretager afregning over for Kunstneren to gange om året - pr. 30. juni og pr. 31. december - for de foregående 6 måneder. Selskabets afregning forudsætter, at Selskabet har modtaget den nødvendige information og de forudsatte indbetalinger fra trediemand - samt, at de indtægter der indgår, er endeligt indtjent af Selskabet. Selskabet er ikke ansvarlig for manglende eller mangelfulde informationer eller indbetalinger fra trediemand.

Selskabet er berettiget til at fratrække og indeholde skatter, afgifter og andre betalinger, som Selskabet måtte være forpligtet til i.h.t. lov eller andre offentlige påbud.

5.4 Regnskabsmæssig kontrol

Selskabet skal føre ajourførte regnskaber over samtlige indtægter og omkostninger i.f.m. Kunstnerens virke for Selskabet.

Kunstneren er berettiget til, een gang om året, evt. i samarbejde med en revisor eller advokat, at gennemgå det regnskabsmateriale, som vedrører Kunstnerens virke for Selskabet. Gennemgangen skal foregå på Selskabets adresse i den normale åbningstid.

5.5 Frist for indsigelse

Finder Kunstneren noget kritisabelt i vederlagsopgørelsen, skal han inden to år gøre indsigelse mod denne. Sker det ikke, fortabes retten til indsigelse.

 

 

6. SELSKABETS RETTIGHEDER

6.1 Ejendomsret

Selskabet har uden tidsbegræsning ejendomsret til alle indspilninger, optagelser og Fonogrammer omfattet af nærværende kontrakt, uanset om disser er færdiggjorte og uanset om disse udgives på Fonogram.

 

 

7. ANDRE RETTIGHEDER

7.1 GRAMEX

Kunstnerens og Selskabets vederlagskrav for anvendelse af Indspilningerne i lydradio- og TV-udsendelser samt for anden offentlig fremførelse, jfr. ophavsretslovens par. 68, varetages og fordeles af organisationen GRAMEX.

Selskabet giver ved udgivelse af et nyt Fonogram GRAMEX underretning om Kunstnerens identitet og adresse, men har iøvrigt intet ansvar for opkrævning og udbetaling af de til Kunstneren tilkomne vederlag fra GRAMEX.

7.2 KODA

Kunstneren og Selskabets vederlagskrav for anvendelse af Fonogrammer i medfør af ophavsretsloven, som forvaltes af KODA, fordeles i overensstemmelse med aftale mellem KODA og medlemsorganisationerne.

Selskabet giver ved udgivelse af et nyt Fonogram KODA underretning om Kunstnerens identitet og adresse, men har iøvrigt intet ansvar for opkrævning og udbetaling af de til Kunstneren tilkomne vederlag fra KODA.

7.3 Andre indtægter

Indtægter fra andre former for udnyttelse af Indspilningerne, herunder blankbåndsvederlag, fordeles mellem Kunstneren og Selskabet og øvrige rettighedsindehavere i.h.t. de fordelingsregler, som er gældende for de respektive forvaltningsorganisationer.

 

 

8. OPHØR

8.1 Uopsigelighed

Nærværende kontrakt er uopsigelig i Kontraktperioden, og kan kun ophøre i det omfang, dette udtrykkeligt er foreskrevet i nærværende kontrakt.

8.2 Ophævelse

Ved væsentlig misligholdelse af nærværende kontrakt fra en af parternes side, har den forurettede part ret til at ophæve kontrakten. Ophævelsen kan ske på betingelse af, at den forurettede part har påtalt misligholdelsen med et 30 dages skrifteligt varsel. Desuden er det en betingelse, at den misligholdende part fortsætter misligholdelsen efter udløbet af 30 dages fristen.

8.3 Sygdom og død

I tilfælde af at Kunstneren afgår ved døden, eller rammes af langvarig sygdom, er Selskabet og Kunstneren berettiget til at opsige nærværende kontrakt med 30 dages varsel.

8.4 Konsekvens af ophør

I tilfælde af ophør af nærværende kontrakt, uanset af hvilken grund, skal ophøret alene have virkning på fremtidige Indspilninger, som ikke er foretaget på ophørstidspunktet. Heraf følger, at samtlige rettigheder til Kunstnerens Indspilninger, foretaget før ophørstidspunktet, stadig tilhører Selskabet og at nærværende kontrakt fortsat finder anvendelse på disse Indspilninger.

 

 

9. UNDERSKRIVELSE

Nærværende kontrakt oprettes og underskrives i to ligelydende eksemplarer, hvoraf parterne modtager eet eksemplar hver.

 

Sted:

Dato:

For Selskabet:

 

------------------------------------------------------------------

 

 

Sted:

Dato:

Kunstneren:

 

------------------------------------------------------------------