Sexmisbrug på Skorpeskolen


Modelfoto

 

Det er et ømt punkt der bliver berørt her - voksnes sexmisbrug af unge drenge på en kostskole som Det kongelige Opfostringshus - også kaldet Skorpeskolen. De som har været udsat for misbruget, ønsker ikke at stå frem, og de som ikke har oplevet ydmygelserne, har svært ved at tro på rigtigheden af misbruget. Derfor bliver den efterfølgende diskussion og ansvarsplacering også ofte diffus og teoretisk.

I et forsøg på at indkredse emnet, har jeg samlet hvad der findes af tilgængeligt materiale om sagen. Det er mit håb at tidligere elever fra Skorpeskolen, som har været udsat for seksuelle overgreb i skoletiden, vil stå frem, så vi kan få belyst sagen fra den misbrugtes side. Det fortjener sagen, det fortjener de misbrugte og det fortjener vi andre.

Venlig hilsen
Kurt Starlit
aka CykelKurt

 

Sidst redigeret 2018.Maj.19

 

 

Indledning
Det kongelige Opfostringshus i Hellebæk, i daglig tale kaldet Skorpeskolen (1753-2004), var en kostskole for velbegavede drenge fra mindrebemidlede hjem. Man startede på skolen i 13-års alderen og gik for de flestes vedkommende ud af skolen med realeksamen efter fem mere eller mindre lykkelige år.

Lærerstaben bestod udelukkende af mænd, hvilket ikke sjældent resulterede i en tilgang af lærere med homofile præferencer. Køkken- og tjenesteperonale var til gengæld kvinder fra Hellebæk og omegn. På grund af strenge restriktioner var kontakten med disse dog minimal, hvilket for de fleste drenge resulterede i en i bedste fald begrænset omgang med det modsatte køn.

Til gengæld var der alle muligheder for nærkontakt med ens eget køn, idet vi var indkvarteret i tætpakkede sovesale med plads til meget lidt privatliv. Det var der enkelte drenge der benyttede sig af, men da langt de fleste var heteroseksuelle, var det drømmen om sex med piger som var det dominerende samtaleemne.

Forstanderen havde kone og børn, men havde derudover en udtalt interesse for små drenge med feminine træk - en interesse han delte med en del af lærerstaben. Det var selvfølgelig noget der blev talt om blandt eleverne, men reelt var vi jo magtesløse. Så når forstanderen gik forrest i sin egenskab af sexmisbruger, var der reelt ikke meget man kunne gøre som elev. Den enkelte elev var overladt til forstanderens nåde og barmhjertighed, fordi denne havde forældreretten over barnet. Sexmisbrug var et faktum man måtte leve med.

En af mine klassekammerater blev f.eks. grebet i at læse pornografisk litteratur med (meget) letpåklædte kvinder. Det blev mildt sagt betragtet som afvigende adfærd og blev behandlet med spanskrøret i skolens kælder. En anden klassekammerat, der ligeledes har været udsat for forstanderens præferencer, har berettet at denne var tydeligt ophidset under sceancen og "havde jern på", som kammeraten udtrykte det.

Desværre har der efterfølgende ikke været den store interesse for at diskutere de seksuelle krænkelser i de fora, hvori gamle elever ("skorper") mødes. Opfostringshusforeningen (OHF) og dens formål, at bevare og udvikle kammeratskabet mellem skorper, samt at formidle støtte til foreningens medlemmer og skolen, havde ellers været en mulighed for at få luftet ud i visse mugne kroge og få nogle af de ømme punkter frem i lyset, f.eks.:

- drilleri og mobning,
- forstanderens misbrug af sin uindskrænkede magt,
- kadaverdisciplin,
- magtmisbrug generelt,
- seksuelt misbrug fra lærere og forstander(e),
- problematiske familiemæssige forhold og
- uafklarede personlige forhold.

Vi taler jo om børn og unge med et uforholdsmæssigt stort, ofte umætteligt, følelsesmæssigt efterslæb fra de tidlige leveår. Derfor kan det også godt undre, at skolen og dens pædagogik slet ikke har haft øje for disse sider af kostskolelivet.

Senest er det i OHF-regi blevet diskuteret, hvorvidt Peter Høeg's ″De måske egnede″ stammer fra Opfostringshuset eller er ren fiktion. Det afgørende i den sag er, mener jeg, at Høeg påpeger en mentalitet som levede i bedste velgående på Skorpeskolen. Om de beskrevne begivenheder stemmer nøjagtig overens med faktiske hændelser, spiller i denne forbindelse ingen rolle.

Det værste var, at en stor del af drengene på det personlige plan var regulært ensomme, og i udpræget grad savnede voksenkontakt (savnet af piger er et kapitel for sig selv, som bliver for omfattende at komme ind på her). Man var overladt til sig selv, og kunne ikke regne med at diskretion ville blive respekteret, hvis man betroede sig til en voksen.

Forstanderen var i kraft af sin uindskrænkede magt på forhånd udelukket som modtager af personlige betroelser. En uforsigtig åbning overfor denne magtperson kunne få den forfærdeligste konsekvens af alle: bortvisning fra skolen til en tilværelse, som for mange var mere end usikker. Nogle klarede skærene, mens andre pådrog sig langvarige psykiske efterveer af skoleopholdet. Det har skolens pædagogik i almindelighed - og forstanderens i særdeleshed - et stort ansvar for.

For en ordens skyld skal det pointeres, at jeg ikke selv har været udsat for overlast på det seksuelle område. Når jeg skriver om emnet, er det fordi (også) jeg har oplevet ensomheden og følelsen af afmagt som elev på Skorpeskolen. Derudover er skriveriet drevet af et retfærdighedssynspunkt, fordi jeg gennem seks år på Skorpeskolen har set og hørt et og andet.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Medlemsbladet Skorpen nr. 4, 2011, August

En efterlysning

På baggrund af en omtale i dagbladet Information har et af vore medlemmer - Kurt Starlit - bedt om at få følgende ″efterlysning″ optaget i bladet.

 


Kære gamle skorpe,

Til din orientering har der for nylig været en artikel i dagbladet Information om sexmisbrug på Skorpeskolen.

Da jeg var så uforsigtig at kommentere artiklen, blev jeg af journalisten opfordret til at fortælle mere om de fem forbandede år (som i mit specielle tilfælde blev til seks) på Skorpeskolen i Hellebæk. Eller sætte ham i forbindelse med andre skorper, som enten selv har været udsat for sexmisbrug i skoleårene, eller kender til eksempler på noget sådant fra andre.

Jeg ville jo synes, at det var en opgave for Opfostringshusforeningen at kigge på dette penible emne, men da al erfaring viser, hvor svært det er at kigge kritisk på sig selv, er det må ske også bedst, at det bliver gjort af andre.

Hvis nogen derfor vil fortælle noget, er journalistens navn Ulrik Dahlin. Hans mail adresse er: ulrik_dahlin (snabela) information.dk. Hans tlf. numre er 33 69 61 67 og 22 44 26 20

Det vil glæde mig, hvis nogen tør stå frem!

91 / 64 Kurt Starlit

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Medlemsbladet Skorpen nr. 4, 2011, August

Bestyrelsens kommentar

Kurt Starlit mener, at foreningen har et moralsk ansvar for at få behandlet de sider af kostskolelivet, som er knap så spændende. Fra foreningens side kan vi ikke stærkt nok tage afstand fra overgreb, som elever måtte have været udsat for i deres kostskoleår. Men det forudsætter, at nogen henvender sig; og det er indtil nu ikke sket. Heller ikke da sagen, som Information nu trækker frem, første gang dukkede op i Ekstra bladet for et par år siden - mere end 40 år efter at overgrebet fandt sted.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

From: Finn Johansen
To: CykelKurt
Cc: Ole Rafn, Jens Chemnitz Povelsen
Sent: 2011.Aug.18
Subject: Pædofili og overgreb på DKO

Hej Kurt

Tak for tilsendte links til artiklerne i Informationen. Jeg vil foreslå, at du får fat i Weekendavisen den 12/8 og læser den stort opsatte forsideartikel om den frigivelse af børns seksualitet, som fandt sted i selvsamme årti, som de af Ulrik Dahlin beskrevne seksuelle overgreb fandt sted på DKO.

MVH
Finn Johansen

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Fra: CykelKurt
Sendt: 2011.Aug.20
Til: Finn Johansen
Emne: Re: Pædofili og overgreb på DKO

Hej Finn,
tak for tippet om artiklen i Weekendavisen, som bestemt var værd at læse.

Jeg vil dog lige korrigere, at Ulrik Dahlin's artikler kun skulle omhandle seksuelle overgreb i 1970'erne. Der peges også tilbage på 1960'erne i mindst een af artiklerne, så det er altså også dette årti der diskuteres.

Artiklen i Weekendavisen kan let komme til at lyde som en frikendelse af overgrebene, når det forklares at 1970'erne var et eksperimentelt årti, hvor frigivelse af børns seksualitet stod højt på dagsordenen. Derfor er der måske også grund til at præcisere, at frigivelse af børns seksualitet betyder anerkendelse af at børn har seksuelle lyster. Børn leger med sig selv seksuelt helt fra babystadiet, men det giver IKKE den pædofile ret til at lege med. Barnets leg er rettet mod barnet selv.

I sagerne omkring sexmisbrug af eleverne på DKO er det så entydigt den voksne der sidder på magten. Der er ikke tale om et frivilligt eller ligeværdigt forhold, men om et udpræget herre-tjener forhold. Derfor er det også den voksne der sidder med ansvaret. Han kan ikke tørre det af på et barn med en bemærkning om, at barnet jo selv ville...

I forstander Nelsson's tilfælde er det svært at få øje på formildende omstændigheder omkring hans seksuelle omgang med skolens elever. For eksempel eksisterede de avancerede diskussioner omkring den seksuelle frigørelse slet ikke mens han levede - de dukkede først op ti år efter hans død. Desuden var han en yderst moralsk, bibelstærk og alfaderlig person, der udmærket vidste hvad hvad der var ret og hvad der var vrang.

Hvad gør vi så ved det i dag?

Det vigtige i forbindelse med sexovergrebene er, at ofrene bliver hørt - at der fortælles om overgrebene. Ofrene fortjener en uforbeholden undskyldning og oprejsning. I anden række kommer spørgsmålet, i hvilket omfang de ansvarlige kan eller skal drages til ansvar. Som det tredie tror jeg foreningen gennem en diskussion blandt medlemmerne vil have godt af, at få årene på kostskole nuanceret noget mere end det hidtil har været tilfældet.

Venlig hilsen
Kurt Starlit

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

From: Finn Johansen
To: CykelKurt
Sent: 2011.Aug.21
Subject: SV: Pædofili og overgreb på DKO

Hej Kurt

Hvis nogen har brug for at få årene på kostskolen noget mere nuanceret, behøver man blot læse bogen ″Skorpeskolen på den yderste pynt″. Deri lægges der ikke skjul på, at opdragelsesmetoderne på skolen var håndfaste, og at der også har været sager, hvor en lærer er blevet grebet i seksuel fraternisering med sine opvartende drenge (som det står beskrevet på side 96).

Jeg forstår i øvrigt fortsat ikke, hvorfor der skulle få mere end 40 år, før Kim Jansson står frem med sin historie. Du skriver, at han vil have en undskyldning og oprejsning; men af hvem, når alle involverede er borte?

Og så mener jeg, at du helt har misfortolket Ove Nelssons interesse for de mindre børn. Det, der skete under morgenbadningen, var ikke andet, end hvad der foregår i ethvert almindeligt hjem, når en forældre skynder på barnet, når det er i bad. Og at påstå, at ″Flade″ skulle have haft bule i bukserne ved afstraffelse med spanskrør er helt ude i hampen.

Nok for nu

Finn

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Fra: CykelKurt
Sendt: 2011.Aug.21
Til: Finn Johansen
Emne: Re: SV: Pædofili og overgreb på DKO

Hej Finn,
tak for oplysningen i bogen om Skorpeskolen, men desværre fandt jeg kun denne passus på side 96:

″Det vakte også postyr, da en nidkær, nyansat lærer overlistede en fremmelig elev in flagranti under natligt kærlighedsbesøg hos en af stiftelsens køkkenpiger med det resultat, at køkkenpigen blev bortvist fra Opfostringshuset. Bemærkelsesværdigt nok skete der intet med drengen.″

Er det den du tænker på?

Ang. dit spørgsmål, hvorfor det tager så mange år for de misbrugte børn at fortælle om deres oplevelser, så har jeg spurgt en psykolog om de her ting, og skal forsøge at ridse problematikken kort op:

1. Pædofili er et fysisk og psykisk overgreb i forhold til barnet.

2. Overgrebet er psykisk pinefuldt for barnet, fordi det har været udsat for det største tillidsbrud, som kan overgå et barn. Hvis barnet, som det ofte var tilfældet på Skorpeskolen, desuden er forældreløst og i det hele taget uden sikkerhed i tilværelsen, gør det kun tillidsbruddet større.

3. Barnet føler skam over det skete.

4. Den pædofile presser ofte barnet til at tie stille: dette er vores hemmelighed, ingen må vide det o.s.v.

5. Hvis barnet efterfølgende bliver udsat for IKKE at blive troet, opleves det (af barnet) som endnu et overgreb. Af frygt for ikke at blive troet, tier barnet.

6. Det misbrugte barn har brug for mange års tilløb, før det tør komme ud af busken. Kim Jansson kunne være sådan et tilfælde.

7a. Mange misbrugte børn går gennem livet uden nogensinde at fortælle noget til nogen.
7b. Mange får psykiske skader for livet p.g.a. seksuelle overgreb fra pædofile i barndommen.

Lige så vigtigt det er for dig og mig ikke at få betvivlet vore erindringer om skoletiden, lige så vigtigt er det for den skorpe, der har været udsat for et overgreb, heller ikke at få sine erindringer fra skoletiden betvivlet. Han har det samme behov for at blive hørt og troet som du og jeg.

Når du skriver, at det er helt ude i hampen, at forstanderen skulle have haft bule i bukserne under afstraffelse med spanskrør, vil jeg bare sige, at yderligere to klassekammerater, som også har oplevet forstanderens afstraffelse, bekræfter rigtigheden af Henrik Mundt's udsagn. Jeg ser derfor ingen grund til at drage hans beretning i tvivl.

Sluttelig vil jeg bare sige, at jeg er meget tilfreds med at efterlysningen af misbrugte elever bliver bragt i næste nummer af Skorpen. Så må vi se, hvor langt det bringer sagen.

Venlig hilsen
Kurt Starlit

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

From: Finn Johansen
To: CykelKurt
Sent: 2011.Aug.22
Subject: SV: SV: Pædofili og overgreb på DKO

Hej Kurt

Nej, sagen, jeg henviser til, står i den venstre spalte på side 96.

Og tak for psykologens forklaring på, hvorfor der kan gå så mange år, før et misbrugt barn kommer frem med sin historie. Men det er vist ikke forklaringen i Kim Janssons tilfælde. Vi ved i dag fra et interview i Ekstra Bladet i 2009, at han for år tilbage har fortalt sin bedste ven forfatteren Peter Høegh om sine traumatiske oplevelser på DKO, og at Peter Høegh introducerede Kim til Jes Berthelsens åndelige kollektiv i Nr. Snede, hvor han fandt de værdier, han nu bygger sit liv på (kort refereret fra interviewet). Så forklaringen er ikke, at Kim om sider har overvundet den fortrængning, som misbrugte børn ofte tyr til. Nej, men SEX sælger og skaber opmærksomhed.

MVH
Finn

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Fra: CykelKurt
Sendt: 2011.Aug.23
Til: Finn Johansen
Emne: Re: SV: SV: Pædofili og overgreb på DKO

Hej Finn,
tak for henvisningen til side 96, selv om citatet var lillebitte og svært at få øje på (″...en trist affære med en lærer, der måtte afskediges efter seksuel fraternisering med sine opvartende drenge...″).

Ang. Kim Jansson's erindringer fra Skorpeskolen, så må de i princippet være lige så gode som alle andre. Der kan aldrig komme noget godt ud af at stemple folk som fantaster eller løgnere.

Vedr. tidspunktet for hans fortælling om sine oplevelser, så er det forhåbentlig ikke regnet helt ved siden af, hvis han har gået på skolen omkring 1970 og er kommet ud af skabet på et tidspunkt efter år 2000 - altså med tredive års forsinkelse. Det passr da meget godt med punkt 6 i psykologens redegørelse (″Det misbrugte barn har brug for mange års tilløb, før det tør komme ud af busken.″). Desuden virker det rimeligt, hvis Kim Jansson først har betroet sig til en god ven, inden han går videre til pressen. Hvor skulle han ellers gå hen?

Som en ekstra finesse giver Kim Jansson's beretning fra sit eget liv den troværdighed omkring Peter Høeg's bog om de måske egnede, som flere skorper har efterlyst. Desuden har Claus Due med sin egen historie bekræftet Jansson's forklaring. Det står derfor klart, at Høeg ikke har grebet de voldsomme beskrivelser af Skorpeskolen ud af den blå luft, men at der befinder sig levende skæbner bag. Iøvrigt kan det ikke være afgørende for troværdigheden af Høeg's bog, om beskrivelser til mindste detalje stemmer overens med faktiske hændelser. Det vigtige er, at Høeg påpeger en mentalitet som levede i bedste velgående på skolen.

Endelig er der episoden med en lærer og hans røde Datsun. Hvis eleverne har rottet sig sammen for at få han bragt af vejen, tyder det ikke ligefrem på det bedste forhold mellem lærer og elev. Der skal stærke følelser på højkant, før en nogenlunde normal dreng griber til så voldsom en løsning.

Udover Kim Jansson's tilfælde er der desuden en række andre tilfælde af seksuelt misbrug på skolen, som forhåbentlig ikke på forhånd er stemplet som løgnere og fantaster, hvis de vover sig ud af busken. For egen del har jeg kendskab til en række personer, som af forskellige årsager indtil nu ikke er stået frem. Nogle VIL ikke (p.g.a. familie og venner), andre KAN ikke (p.g.a. dødsfald), og endelig er der nogle som bare synes tiden er passé - de vil kort sagt have fred og ro. Det gør ikke deres troværdighed mindre.

Venlig hilsen
Kurt Starlit

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

From: Finn Johansen
To: CykelKurt
Sent: 2011.Aug.23
Subject: SV: SV: SV: Pædofili og overgreb på DKO

Hej Kurt

Der er ingen - mig bekendt - som stempler Kim Jansson som fantast eller løgner. Men det var, som nævnt, ikke første gang, at noget sådant skete på skolen - desværre. For Kim Janssons vedkommende kan formålet med medieomtalen ikke være, at han først nu havde mod til at stå frem (komme ud af busken). Det gjorde han jo allerede i marts 2009 i artikler i Fyns Amtsavis og Ekstra Bladet. Hvad er så hans motiv, andet end at blive genstand for pressens og offentlighedens opmærksomhed? Jeg kunne for så vidt have forståelse for hans skridt, hvis det skete ud fra et ønske om at drage de ansvarlige til ansvar for overgrebet. Men det har hans motiv tilsyneladende ikke været. Hvorfor konfronterede han ikke Jørgen Ankerstrøm, da denne endnu levede? En anden forklaring kan være, at han blot vil hjælpe andre med at overvinde deres fortrængninger mod at komme ud af skabet? Det tror jeg ikke er forklaringen.

Sagen med den røde Datsun, tvivler jeg derimod meget på. Det er fri fantasi og ønsketænkning. Jeg kan i øvrigt oplyse, at kilden til historien om trafikulykken ikke er korrekt. Den pågældende lærer havde været hjemme hos Jørgen Ankerstrøm om formiddagen for at fejre dennes fødselsdag den 23/12, og var kørt derfra sidst på formiddagen, hvor han kørte galt på Nordre Strandvej i et sving. Det skete ikke på vej til julefest hos forstanderen.

MVH
Finn

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

From: Henrik Mundt
To: CykelKurt
Sent: 2011.Aug.23
Subject: Re: Fw: SV: SV: SV: Pædofili og overgreb på DKO

Hej Kurt
Det eneste som jeg finder ganske trist er de stadigt tilbagevendende bortforklaringer. Finn lader til at ha et mantra som siger at om jeg bare fornægter så forsvinner hele problematiken. Religion er et helvede. Hverken du eller Finn eller jeg kan ændre historien. Inderst inde ved Finn det også - men at få ham at erkende dette bliver ganske svært. Det har taget lang tid at komme så her langt. Lad nu OHF syde i sin egen olie. Jeg har aldrig haft fidus til den forsamling og det ser ud til at holde mit liv ud.

Synd at vi ikke fik Albert med på sporet.

Jazzhorsen hører jeg fra en gang i mellem - ca en gang i måneden. Han lever og kæmper videre med sin lammelse efter blodproppen. Han har fået en logerende. Det kan jeg godt lide. det giver lidt adspredelse til en ensom gammel gut. jeg har lovet både ham og mig selv at jeg skal besøge ham - men min tid vil ikke række.

ha det

H//H

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

From: CykelKurt
To: Henrik Mundt
Sent: 2011.Aug.24
Subject: Re: Fw: SV: SV: SV: Pædofili og overgreb på DKO

Hej Hense,

Der var en der forklarede, at benægtelser i den skala som visse OHF folk praktiserer kan være en forsvarsmekanisme: DKO var alt hvad vi havde, det eneste vi kunne være stolte af.... Hvis glansbilledet af DKO smuldrer, hvad er der så tilbage? Jeg ved ikke, hvordan Finn har været som person på skolen, men ihvertfald er han gået ud i 1957. Ergo har han gået på skolen, mens Flade var forstander (1952-62). Måske ligger der en hund begravet her.

Retfærdigvis må man vel også sige, at Finn er valgt til at repræsentere alle foreningens medlemmer, så han skal måske også være forsigtig med at tage alt for stærkt parti for noget, der ihvertfald i øjeblikket ikke har den store opbakning. Jeg siger ikke dette for at holde hånden over ham, mere for at forstå sagen, set fra hans side.

Ang. Kim Jansson, så prøvede jeg at søge ham v.h.a. Google. Det er ret fantastisk så mange fine links der dukker op. Jo mere jeg læser om/af ham, des mere troværdig bliver han, synes jeg.

Ang. Albert, så regner jeg da med at han læser opfordringen i Skorpen om at henvende sig til journalisten på Information. Man skal aldrig sige aldrig! Desuden har jeg i dag ophængt en opfordring på børnehjem.nu:

http://www.børnehjem.nu/

Se under EFTERLYSNINGER

Det kan da være det kaster lidt af sig, hvem ved!

Roger Over
KCS

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

Et ord fra fagkundskaben

 

I august 2012 har jeg (herefter kaldet KS) interviewet en psykolog (herefter kaldet PSK) om den seksuelle misbrugsproblematik på en drengekostskole. Jeg har i forvejen bedt psykologen læse fire artikler (se links nederst på denne side) i dagbladet Information om emnet samt et skrifteligt svar til undertegnede fra OHF's formand.

 

Af Kurt Starlit

 

KS: Er der noget specielt der kendetegner barnet under 1960'ernes og 1970'ernes sexologiske frigørelse?

PSK: Begge årtier bliver regnet for eksperimenterende i seksuel forstand. Især 1970'erne var en tid, hvor der skete en frisættelse fra det borgerlige livs normer og værdier. I den sammenhæng begyndte der at blive en almén forståelse for, at barnet ikke bare er bestemt af nogle sære freudianere der havde en idé om, at barnet har en seksualitet. Der begyndte at komme en forståelse af, at barnet har sin egen barne-seksualitet. Set i det lys kan man sige, at de pædofile måske ikke var så væmmelige og grænseoverskridende endda - det var jo en del af tiden.

Men så glemmer man, at barnets seksualitet egentlig ikke er sammenlignelig med den voksnes. Derfor har den voksne heller ikke noget at gøre i relation til barnets seksualitet. Barnets lyst er af en anden beskaffenhed. Målet hos barnet er ikke et seksuelt samvær med en seksualpartner. Målet for barnet er at lege med sig selv - at opnå en fryd, en optimal fryd. Man kan sige at barnets seksualitet er ego-centreret. Den er slet slet ikke rettet mod en anden person - og da slet ikke en voksen. Det ved vi nu, men det vidste man måske ikke dengang.

KS: Er det børn under 10 år du taler om, eller hvad?

PSK: Jeg taler om udviklingen fra det helt lillebitte barn, der kan sidde og rokke frem og tilbage i sin lille babystol. Sådan et otte måneders barn kan sidde og onanere, ved at rokke frem og tilbage i en babystol. Fra den tid, hvor barnet kan bevæge sig og opnå erotisk fryd ved at bevæge sig, og så op til den tid hvor det bliver seksuelt voksent, i den periode er barnet et seksuelt væsen - det ved vi i dag som almen viden indenfor psykologien. Det vidste man måske ikke i samme udstrækning dengang. Derfor vil jeg godt et lille stykke af vejen gå med til, at det var en eksperimenterende tid. Men det berettiger jo ingenlunde til, at voksne havde lov til at eksperimentere med børn.

KS: Nu kommer det an på, hvad vi snakker om. Jeg vil helst holde det konkret på Skorpeskolen, hvor det var teenagere sagen drejede sig om. Jeg kan huske min klassekammerat Henrik Mundt, som udtrykkelig sagde i et interview med Ulrik Dahlin, at vi tænkte på sex og snakkede om sex hele tiden. Vi tænkte på piger og kvinder hele tiden. Vores sexlyst var da ikke orienteret mod os selv, den var i høj grad orienteret mod det andet køn. Det er også sådan jeg selv husker tiden.

PSK: Det er fordi teenage-årene er en udviklingsmæssig overgangsfase fra barn til voksen.

KS: Men det var jo i den periode overgrebene skete.

PSK: Jo, men stadigvæk så berettiger det ikke til......så kan de pædofile sige, jamen nu begynder de børn jo at bevæge sig hen imod voksenalderen og interessen for en partner.

KS: Ja de siger jo mange gange, at..."Han ville jo selv!"

PSK: Jeg mener ikke at det argument holder, fordi spørgsmålet er: ville hvad? Pubertetsdrengen vil eksperimentere med nogen der er det samme sted som ham selv. Med en anden pige, eller - hvis han er homoseksuel - med en anden dreng på sin egen alder. Han har ingen lyst til et eksperiment med en voksen.

Jeg ved godt, at nogle pædofile siger, at....."jamen, jeg kan garantere dig, han ville selv! Jeg har oplevet store teenage- børn, der var meget indladende og meget udfordrende. Du skulle se hvad de kan og hvad de gør."

Og jeg ved godt at sådan nogle børn findes, men deres ageren er et resultat af de overgreb de er blevet påført tidligere i deres liv. Det er f.eks. det der sker med incest-ofre. Det er en del af den psykiske dysfunktionalitet der bliver i det lille menneskebarn. Barnet bliver det man kalder promiskuiøst ("luderagtig").

Psykisk sunde og velfungerende børn er ikke indladende, ikke udfordrende, de spiller ikke op til voksne. Når man ser sådan et barn....du kan spørge en hvilken som helst psykolog der har med børn at gøre, så er det almenviden, at det er et klart tegn på, at man har med et incest-barn at gøre, når det opfører sig sådan. Det ved enhver pædagog i ethvert fritidshjem også. Når der er børn der er meget indladende, og spiller op til de voksne seksuelt, så skal man overveje at kigge nærmere på det her barn. Og det skal man, fordi det er en så udpræget konsekvens af at være incest-offer, at man bliver indladende og seksuelt udfordrende.

Det er der jeg mener, at dem der tager pædagogernes misbrug i forsvar, at det er lige præcis her, de går galt i byen. Det er der den voksne har glemt eller ignoreret sit ansvar.

KS: Jeg er heller ikke sikker på, at de tager dem i forsvar. Jeg synes bare det der brev fra OHF's formand lugter af noget i den retning.

PSK: Hvis det er tilfældet, så er det enten ren uforstand, eller også må der ligge noget fra hans egen fortid, at han ønsker at se fortiden i en anden belysning. Man kan gætte på så mange ting.

KS: Den allermest ideelle forklaring er, at han er formand for en forening, hvor han skal repræsentere alle medlemmerne. Altså skal han undgå kontroversielle emner. Det er jo en forening, hvor alle kan blive medlem, ikke kun gamle elever, men også forstandere, lærere, køkkenpersonale o.s.v. Hvis den "anklagede" forstander havde levet, så kunne han for den sags skyld have været medlem af foreningen. Den næste forstander i rækken, er endda æresmedlem af foreningen. Gud bedre det. Nu har han godt nok stillet træskoene, men de kunne for den sags skyld allesammen være medlemmer af OHF foreningen. Derfor skal formanden tegne hele foreningen. Jeg kunne forestille mig, at det kunne være sådan noget han tænker på, når han svarer mig som han gør.

PSK: Jo, det giver ham et dilemma, ingen tvivl om det, men han er sørme nødt til at gennemtænke meget nøje, hvem han skal være loyal overfor: bødlen eller offeret? Det forklarer, men det undskylder ikke, og det retfærdiggør ingenlunde!

Jeg forstår formanden har et dilemma, men det kan aldrig retfærdiggøre, at en række drenge faktisk var ofre. Når en af drengene har formået at pille ved lærerens bil, sådan at han efterfølgende kørte sig i døden, er det jo ikke noget drenge gør, med mindre de er ude i et hjørne, hvor de føler sig totalt trængt op.

Man kan sige der er et herre-knægt forhold mellem lærer og elev. Det er ikke et ligeværdigt forhold. Eleven er underlagt læreren. Selv på en almindelig skole er eleven afhængig af lærerens villighed, at læreren ikke bliver sur og gal og giver dårlige karakterer eller på anden måde viser sin uvilje. Der har aldrig været tale om et frit valg for de drenge på den kostskole.

Det synes jeg formanden er nødt til at forholde sig til, at der ikke var tale om et frit valg.

KS: Eleven er i en meget svag position - jeg har jo selv prøvet det. Han har jo ingen steder at gå hen. Forstanderen er den højeste myndighed på skolen, og han kan bortvise en, som det passer ham. Han behøver ikke engang begrunde det, han kan bare bortvise. Og så kan han efterfølgende opfinde en eller anden forklaring på, hvorfor han har bortvist en elev - hvis der ellers er nogen som absolut skal vide besked. Han har forældreretten og han har den fulde myndighed, så han kan gøre hvad der passer ham. Som elev er man alene og overladt til skolens nåde og barmhjertighed. Det er også derfor jeg synes, at det er børnene man må holde med i sådan en sag. Der er ingen undskyldning for den voksne. Og når det oven i købet er forstanderen, der begår uhyrlighederne, så er det helt ude i hampen. Så er han gået ud over alle grænser.

Vores formand har jo gjort opmærksom på artiklen i Weekendavisen, som beskæftiger sig med den seksuelle frigørelse i 1970'erne. Men da forstander Nelsson var aktiv på den seksuelle front, da var de diskussioner slet ikke opstået endnu. Det var i 1962 eller -63 at han druknede, så han har aldrig været i nærheden af diskussionerne omkring seksuel frigørelse. Nej, han var af den gamle skole med pædofili uden så mange dikkedarer. Han var bare tiltrukket af små drenge. Han havde jo oven i købet kone og barn, for at det ikke skulle være løgn.

PSK: Man kan muligvis forklare - ikke undskylde, for det synes jeg aldrig man kan - en vis pædofil aktivitet i midt- halvfjerdserne, hvor der kommer den der frigørelse fra alle de gamle borgerlige normer. Man kan forklare, men ikke retfærdiggøre. Man er nødt til at se på, at det ikke er to ligeværdige mennesker der står over for hinanden. Det er et herre og knægt forhold. Når det er et barn over for en voksen, så er det et herre-knægt forhold.

KS: Og det er ekstra udsatte børn, for det er børn der kommer fra hjem....nogle af dem kommer slet ikke fra noget hjem. De har ikke engang et hjem. Henrik, min klassekammerat, han havde jo ikke engang et hjem, han havde ikke nogen far og ikke nogen mor. Han boede hos sine bedsteforældre, som var gamle og skrøbelige.

PSK: De mænd, som har fortalt om deres overgreb fortæller, at det var de svageste af drengene på Opfostringshuset som blev udsat for pædofæli. De andre drenge havde ressourcer til at slå fra sig og klare sig på anden vis. Det indikerer en bevidst grad af udnyttelse. Det gi'r en mistanke om, at de pædofile har valgt dem, hvor det gav mindst ballade og mindst modstand.

KS: Jeg tænkte ikke på det dengang, men det kan også godt være at de har tænkt sådan - bevidst eller ubevidst. Jeg kan huske, at de drenge som forstanderen var ude efter, de havde noget pigeligt over sig. De var buttede - ikke fede - men bløde og runde med flotte ben og en smuk krop. De havde ikke typisk mandekrop, de havde nærmere typisk kvindekrop. De var jo lige netop teenagere, men heller ikke mere. De var ikke blevet maskuline endnu. Det var dem han ville have. Når først de kom op i den alder, hvor de fik hår både her og der, så var han ikke længere interesseret. Det var helt klart de små drenge uden hår på kønsdelene han var ude efter. Det var jo også derfor jeg gik fri. Jeg var en mager jagthund, som slet ikke havde nogen udstråling i den retning. Men jeg kunne tydeligt se, hvem det var, han var ude efter. Det var dem, der havde den feminine udstråling. Det var dem han gik efter.

PSK: Når man sådan læser om pædofili og beskæftiger sig med det, så ser man at de pædofile har behov for, at legalisere deres sygelige drift med at...."Jamen i det gamle antikke Grækenland, der var pædagogen og barnet jo også bla bla bla." Jeg mener det handler om et behov for at legalisere noget, de dybest set godt ved er et overgreb. Men driften er stærkere end moralen. Og derfor må de i behandling.

KS: Gør det nogen forskel om drengen er homoseksuel eller ikke homoseksuel? Hvis nu de drenge han er på udkig efter i forvejen har homoseksuelle tendenser, så er de måske ikke så afvisende. Det vil altid være sådan, at hvis man er det vi kalder normalt seksuelt orienteret, så er man jo ikke tiltrukket af sit eget køn. Og derfor vil man alene af den grund ikke være modtagelig overfor en mands tilnærmelser. Hvis man nu er homoseksuel, hvad så? Jeg tror faktisk de to, der står frem i artiklerne i Information er homoseksuelle. Jeg kunne forestille mig, at en elev vil være lettere at komme i lag med, hvis han i forvejen er orienteret mod sit eget køn. Gør det nogen principiel forskel?

PSK: Jeg ved det ikke. Som psykolog ved jeg det ikke. Men udfra et almindeligt kvalificeret gæt vil jeg sige, at der har vel været en længsel efter en faderskikkelse. Den længsel har sikkert været latent hos rigtig mange af drengene. En teenage-dreng der er på vej til at blive homoseksuelt bevidst, han har måske endnu sværere ved at afvise en kontakt.

KS: Så det gør ikke nogen principiel forskel, om han (eleven) er til den ene eller den anden side - det er stadigvæk et misbrug?

PSK: Ja det er det da. Det legaliserer aldrig....herregud, selvom.....du kan vende det om og sige, må enhver godt indlede et forhold til en smækker pige, som virker temmelig interesseret i drenge? Nej, han må ej! For hun er temmelig interesseret i drenge, hun er ikke nødvendigvis interesseret i voksne mænd. Og hvis hun er, så er det stadigvæk hende, der ikke ved hvordan hun roder rundt med sine egne drifter, og ikke har styr over sine forsøg og eksperimenter, så er det stadigvæk den voksne som er den ansvarlige. Den voksne har aldrig ret til at stå og sige, "Jamen den unge lokkede mig." Det er den voksne, der med sin erfaring og sin forstand er nødt til at være den mest ansvarlige. Jeg ved ikke om det var ulovligt dengang, men det er det i dag. Lærere ikke involvere sig med deres elever - uanset køn.

KS: Hvad nu hvis der opstår et forhold mellem en voksen kvinde ansat på skolen, og en elev, der ifølge ham selv er gået frivilligt ind i det - ændrer det noget?

PSK: Jeg vil for det første ikke afvise, at det kan lade sig gøre, at en 15-16 årig knægt kan have en smuk affære med en voksen kvinde eller mand. Jeg vil bare sige, at DEN VOKSNE ER PRINCIPIELT UANSVARLIG, NÅR HAN/HUN GÅR IND I SÅDAN ET FORHOLD. Den voksne har principielt hele ansvaret. For det andet er det ulovligt. For det tredie, selv om den voksne er nok så forelsket og fascineret i den unge, uanset køn, så er den voksne forpligtet til at tænke på, at de to ikke er ligestillet. Den voksne er mere erfaren - også følelsesmæssigt. Også med sin egen krop. På alle leder og kanter er den voksne mere erfaren end den unge, og bør være meget mere i stand til at veje for og imod, og tænke sig om end ungen, hvor kroppen er en stor erotisk trykkoger. Man kan ikke forvente samme grad af overblik og ansvarlighed fra en ung 14-15-16 årig mand som fra et voksent menneske. Det er det, der er forskellen.

KS: Hvad med dem som har begået det de har begået dengang, skal de klynges op, skal de holdes ansvarlige for det? Og nu taler jeg stadigvæk om skolen, det er specielt Skorpeskolen jeg er interesseret i. Den ene forstander er død, og det er den anden forresten også. Jeg ved ikke med lærerne, hvor mange af dem der stadig lever, men ham der forstanderen, han er jo ihvertfald død og borte. Så man kan selvfølgelig ikke klynge ham op i et træ, men...

PSK: Altså, det har vel ikke ret meget perspektiv, at udhænge nogen, der ikke lever mere. Det må jo være ofrene, som har behov for en anerkendelse af, at de har været udsat for noget urimeligt - at de har behov for en undskyldning og en anerkendelse. Om det så har mening at hænge afdøde personer ud....altså, hvis der er overlevende lærere tilbage i dag, så er de vel et sted mellem firs og skindød. Om det giver mening at hive så gammelt et menneske for en domstol...

KS: Hvad nu hvis forstanderen havde levet i dag, ville det gøre nogen forskel?

PSK: Jamen, så tror jeg da nok, at fordi han var forstander, så havde han så meget mere ansvar for hele området...

KS: Han havde jo forældremyndigheden, det er som forældre han har begået det der...

PSK: Det er jo lidt som de der krigsforbrydere fra eks-Jugoslavien, der nu mange år efter bliver stillet for en domstol. De er gamle, affældige og syge. Men ikke desto mindre er man nødt til at fastholde, at de har gjort noget umenneskeligt og har et ansvar. Det er jo noget principielt - ansvarlige for det skete, det er de. Jeg synes de drenge, som det er gået ud over fortjener, at nogen offentligt vil sige, ja, vi er klar over at de her drenge har været ofre, og det var utilstedeligt og utilgiveligt, hvad der foregik - at de på en eller anden måde bliver vist respekt og får oprejsning.

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

Debat på Facebook

 

Emne: pædofilbeskyttere/gl skorper
Kim Jansson

På Det kongelige Opfostringshus i Hellebæk også kaldet Skorpeskolen var der i en periode utrolig megen vold og pædofili. Gamle skorper prøver at undertrykke disse sandheder ved ikke at lade dem det har berørt komme til orde i offentligt forum, og har desuden sørget for at det er yderst kompliceret at få disse svinagtigheder taget op til debat. Derfor vil der her på siden blive offentliggjort en tråd der løber i et lukket forum, men hvor man ikke mer kan udtrykke sig.
Alle er fri til at kommentere.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Ole Rafn skrev
den 18. februar 2009 kl. 12:28

Nu kender vi måske kilden til bogen ″De måske egnede″s beskrivelse af en drengs påståede erindringer fra DKO.

Det var/er jo ikke noget rart eftermæle for vor skole; men til dato har de jeg kender taget afstand fra beskrivelsen som værende forfatterens (Peter Høeg) frie fantasi. Personalet har heller ikke kunnet bekræfte bogens beskrivelse af overgrebene.

Det er en artikel i Ekstra Bladet den 2. Feb 2009 som afslører kilden, nemlig skuespilleren Kim Jansson.

Jeg har efterfølgende fundet frem til en artikel i Fyns Amts Avis den 19. Jan. 2009 på websitet http://www.faa.dk/article/ 106259, hvor han bl.a. fortæller om, hvordan han som 10-årig bliver smidt på kostskole. Det lyder for det første lidt tvivlsomt, at han skulle starte som 10-årig i 6. Klasse. Men artiklen angiver heller ikke navnet på skolen; men det er DKO ifølge Ekstra Bladet. Hans fulde navn er i øvrigt Morten Piil Kim Jansson.

Har han overhovedet gået på DKO?

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Kim Høxbroe skrev
den 18. februar 2009 kl. 14:37

Efter artiklen at dømme er det en journalist der har talt med ham, der hedder Morten Piil...
″...beskriver journalisten Morten Piil Kim Jansson som en skuespiller...″

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Dan Andersen skrev
den 18. februar 2009 kl. 16:00

hmm, nu bliver jeg sku lidt bekymret, jeg elsker peters bøger, og var helt vild med ″de måske egnede″, og tog det for gode varer :-(. Men hvis det virkelig ikke passer, tjae, så blev jeg da det klogere, og så synes jeg han skal have en psykologtest for munchhausen by pruxy :-) (ironisk)
• Svar Dan

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Ole Rafn svarede på Kims indlæg
den 18. februar 2009 kl. 17:16

Jeg vil godt korrigere: Jeg har blandet to personers navne sammen. Morten Piil har udgivet bogen "Danske Skuespillere", hvori (sandsynligvis) Kim Jansson er præsenteret.
Jeg kan ikke gå ind og rette i den tidligere tekst, så derfor denne korrektion her.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Ole Seestedt skrev
den 18. februar 2009 kl. 21:51

Ja, jeg kender godt Kim Jansson og kan bekræfte at han har gået på DKO. Præcis som jeg selv har gjort - vi gik der faktisk samtidig. Han gik i klassen over mig.

Jeg synes jo at det er yderst skuffende, at man slet ikke tror på det der bliver fortalt - hvilken glæde skulle vi have af at lyve om noget der skete for 35 år siden? Jeg har i et tidligere indlæg (genskrevet efter hukommelsen, da indlægget er blevet fjernet) skrevet følgende :

″Må give Kim Jansson helt ret i hans indlæg. Vi var bare 'legetøj' for lærerne. Husker tiden som en tid, hvor jeg gik med daglig angst for deres overgreb - både fysisk og verbalt. Hver dag var en kamp om at passe på sig selv - det var der jeg lærte, at 'holde ryggen dækket'. Ved godt at det har været med til at gøre mig til den person jeg er i dag - og jeg er glad for den person. Men der er mange veje der fører samme sted hen og jeg ville gerne have haft muligheden for at kunne vælge en anden vej.″

Personligt forlod jeg selv skolen i 1973 - det ville være dejligt om nogle andre fra den periode deltog i debatten. Synes at dem der deltager i debatten er enten ældre eller yngre. Nu er vores ophold på skolen jo nok afhængig af de lærere vi havde, så derfor kan der sikkert være stor forskel i opfattelsen i løbet af en 10 års periode. Jeg kan selvfølgelig godt huske navnene på de omtalte lærere, men der er ingen grund til at nævne dem her.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Ole Rafn svarede på Ole Seestedt's indlæg
den 18. februar 2009 kl. 22:53

Jeg har gået på DKO nogle år før dig, men derfor tror jeg da alligevel på det du skriver, selv om det afviger fra min oplevelse på DKO. Jeg gik på DKO fra 1957 til 61, altså ca 12 år før dig, og der kan der jo være sket meget. Helt ærligt, så var jeg stolt af at være optaget på DKO, - hvilket jeg fornemmer at du og Jan ikke var, men det gør altså den forskel at jeg er positiv for DKO, - hvilket jeg fornemmerat du ikke er.

Så kan man begynde at veje og vurdere hvad DKO er, og var.

I forbindelse med den arbejdsgruppe som jeg var med i for at redde DKO kom vi igennem mange faser vedrørende DKO. Det som vi selv havde oplevet, og det som vi havde hørt om blandt andet travløb med ærespokaler med DKO's navn, og en ledelse som havde forskellige holdepunkter. Eksempelvis oplevede jeg en souschef som på en fantastisk overbevisende måde informerede min klasse om det arbejde som man udførte på DKO, - og senere hørte jeg fra anden side at man ikke havde økonomisk overblik, for at sige det mildt.

Da jeg læste ″De måske egnede″ havde jeg det rigtig dårligt, for den beskrivelse Peter Høeg gav af DKO var så ulækker i mine øjne at jeg nægtede at tro på den, - og til min omgangkreds oplyste jeg at det måtte være forfatterens ret til at skrive hvad han ville, men at han ikke kunne være bekendt at bruge navnet DKO.

Nå, men summa summarum, jeg gik på DKO i 4 år, som uden tvivl har gavnet mig, - og jeg oplevede ikke pædofoli (det ord var vist slet ikke opfundet dengang) men naturligvis havde vi da sjofel drengesnak.

Med hensyn til vold syntes jeg selv at jeg fik lidt rigeligt af flade lusinger, men på den anden side så var det ikke mere end jeg oplevede på den skole som jeg kom fra i København. ″Vil du have en sveder eller en flad″.

Jeg var stolt af at komme på DKO, og jeg var glad da jeg rejste derfra, - og jeg oplevede ikke nogle lærere som var voldelige, selv om labberne af og til hang lidt løst ;-) men jeg var måske også lige lovlig udfordrende i min grænsesøgende adfærd.

Når jeg nu ca. 50 år efter taler med mine klassekammerater om hvordan vi oplevede det dengag, ja så er der da nogen som hader DKO og og andre som synes at DKO var deres redning, - mon ikke det altid vil være sådan?

Når jeg hører andre beskrive lærerne, så undrer det mig også at der kan være så stor forskel på hvem man havde det godt med og hvem man undgik. Sådan er det vel bare?

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Ole Seestedt skrev
den 18. februar 2009 kl. 23:03

Jeg har aldrig skammet over at have gået på DKO. Som jeg skriver - så er det en af grundene til at jeg i dag er den jeg er. Og jeg er sikker på at rigtigt mange lærere virkelig gjorde en forskel for os unger.

Men de lærere jeg oplevede på skolen, var meget forskellige - nogle var rigtig gode og andre virkede som om deres fornemste opgave var at knække os elever. Jeg ved ikke om de ikke magtede at se hvem vi var, men bare mente at vi alle var nogle uvorne unger som de nok skulle opdrage. Jeg oplevede klart, at der var stor forskel på den behandling vi fik, alt efter hvordan vores forhold hjemme var. Os der kunne klage hjemme, var ikke nær så udsatte som dem der ikke havde den mulighed. Men stadigvæk vil jeg fastholde min beskrivelse af mit ophold.

Ingen tvivl om at opholdet var lærerigt og styrkende for vores videre fremfærd i den virkelige verden - man kan sige at vi blev hårdhudede.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Ole Rafn svarede på Oles indlæg
den 18. februar 2009 kl. 23:32

Jeg ved ikke om jeg blev behandlet ud fra hvor jeg kom fra, - mit eget indtryk er at jeg nok mere blev håndteret ud fra hvad jeg selv spillede op til.

På den måde kan jeg godt se en forskel i de 12 år som vi har til forskel, men jeg oplevede ikke at jeg blev behandler anderledes end jeg blev på den skole som jeg kom fra i København, - og de to skoler havde jo kun mig til fælles, så det var nok mest fordi jeg nu var som jeg var dengang.

Jeg skal for god orden skyld oplyse at mine klassekammerater og jeg på mange måder var ens og forskellige. Vi var 17 kostelever og 5 (?) dagelever i vores klasse, og der var kun 2 som forlod os i løbet af de 4 år, - og der kom 2 nye ind. I dag er der 3 fra min klasse som ikke ønsker at mødes med os andre, - og vi andre har det rigtig hyggeligt, selv om konerne driller os med vores skorpe særheder ;-)

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

kim jansson

hej

det er underligt at se mennesker tale om påståede uhyrligheder på DKO, og så samtidig i fri debat stille spørgsmålstegn til om jeg nogensinde har gået på skolen hvilket er utrolig let at verificere, og interviewet er skrevet af marie lade (høxbro - læs nu artiklen inden du blander dig i debatten!! ).

peter høeg er min ældste ven og de få uddrag i bogen som handler om DKO stammer fra min mund. men tingene var nærmest underspillede i bogen i forhold til i virkeligheden, og jeg bliver vred over at blive draget i tvivl om så skelsættende begivenheder i mit liv som det har kostet mange kræfter at få integreret i mig så energien forblev konstruktiv.

den pædofile hed Niels Hansen (mat,fys)

nr 2 Villy Nielsen (gym,socialrådgiv)

jeg kom på skolen som 11 årig, har sprunget 2 klasse over på Grøndalsvænget Skole.

jeg skal med glæde uddybe uhyrlighederne og nævne navne på lærere og også elever som har haft det forfærdeligt på skolen.

håber da at det har været begrænset til en årrække på skolen ihvertfald var det sådan da jeg gik der.

kh
kim jansson 68-72 /4

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Kim Høxbroe svarede på Kim Jansson's indlæg
den 19. februar 2009 kl. 08:51

Jeg har ikke udtalt mig, om hvem der har skrevet artiklen ;-). Ligeledes har jeg heller ikke udtalt mig om at jeg ikke tror du har gået deroppe. Jeg påpegede blot at dit fulde navn (formentlig) ikke var Morten Piil Kim Jansson.

Og jeg har læst artiklen - flere gange endda.

Det tyder på at du (og nogle andre) i samme tidsperiode har haft nogle dårlige oplevelser.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Ole Rafn skrev
den 19. februar 2009 kl. 10:34

Jeg synes ikke at der er noget galt i at få verificeret at Kim har gået på DKO når Kim fremkommer med informationer om sine negative oplevelser på DKO.

For mig virker det som Kim har oplyst fjernt fra hvad jeg selv har oplevet som elev nr. 65 på DKO i perioden 1957-61.

Jeg var heldig at jeg fik muligheden for at være på DKO.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

kim jansson
den 19. februar 2009 kl. 10:45

prøv at læse troels kløvedals erindringer. han gik der før ole seestedt og jeg og havde ikke meget tilovers for DKO.

tal med tv2 journalist bo hjuler, med regissør på århus teater claus mydtskov, med kim melchior fra min årgang og i vil høre de mest horrible ting. også om jørgen ankerstrøm, som er en vendekåbe af rang.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Ole Rafn svarede på Kim Jansson's indlæg
den 19. februar 2009 kl. 11:21

Jamen Kim, der vil da altid være nogen som synes godt og andre som synes skidt om sin skole.

Fra min klasse kender jeg en som hader DKO, og vi andre mødes hvert år og har det fint sammen og er tilfredse med at have gået på DKO.

Troels Kløvedal gik på DKO og forlod DKO mens jeg gik der, - og du har ret i at hans beskrivelse af DKO i sine bøger har ikke været positive, - men der må jeg så henvise til den TV udsendelse som var i TV4 hvor Troels i forbindelse med skolens lukning var med til at kæmpe for at det ikke måtte ske. Du kan købe DVD'en hos Opfostringshusforeningen, som er en forening for tidligere elever fra DKO. Troels forlod DKO blandt andet fordi han dumpede og derved fik den konflikt at han gik i en klasse under den som han ellers færdedes sammen med, og det var heller ikke smart.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Ole Rafn svarede på Oles indlæg
den 19. februar 2009 kl. 12:14

Jeg læser Ole Seestedts indlæg, - og føler at det vel egentlig er dækkende.

Når 80 drenge er samlet, så kan det forekomme råt en gang imellem, men det er nu ikke det som fylder mest i mine erindringer fra min DKO tid. Blandt lærerne var der naturligvis nogen man foretrak og nogen man undgik, men det var der da også da jeg gik i almindelig folkeskole i København. Jeg føler at jeg havde bedre kontakt med lærerne på DKO end i København.

Vi drenge var jo også forskellige, - meget forskellige ;-)

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Ole Seestedt skrev
den 19. februar 2009 kl. 14:10

Kære Ole Rafn.

Jeg kan intet sted se, at hverken Kim eller jeg snakker om den rå tone mellem eleverne, ej heller om den rå adfærd mellem eleverne - og begge dele fandtes bestemt.

Det som både Kim og jeg omtaler, er de ting som lærerne gjorde mod eleverne - det være sig både pædofili og den daglig angst for deres overgreb - både fysisk og verbalt.

Jeg finder det skammeligt ud over alle grænser, at voksne mennesker, der er ansat til at passe os elever, opfører sig på den måde. Og jeg tænker her specielt på nogle få stykker og ikke alle dem som sagtens kunne finde ud af at opføre sig anstændigt.

Jeg har læst mine indlæg igen og har svært ved at få det ud af dem, som du gør. Men det kan selvfølgelig skyldes at du ikke oplevede de ting vi andre gjorde. Og dermed har svært ved at forstå det. men tro mig - det er ikke elvernes adfærd imellem jeg tænker på i denne sammenhæng. Og måske har vi netop 'holdt kæft' i alle disse år, fordi vi vidste at vi ville blive mødt med mistro og forklaringer som 'det har jeg aldrig hørt om, så det kan ikke være rigtigt. Men de ting Kim og jeg omtaler skete og er sandheden - uanset hvor lidt du har lyst til at høre den.

Vh
Ole Seestedt

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Børge Christensen skrev
den 19. februar 2009 kl. 15:06

Det skal da ikke udelukkes at Kim har ret i sine påstande om de 2 lærere, men det er nu ikke min erindring om dem. Niels ville gerne være ung, moderne og på bølgelængde med eleverne. Han åbnede sit hjem for eleverne og helt klart var der grupper som hang mere hjemme hos ham end andre.

Villy havde det handicap at hans sprog var meget affekteret, han kom vist fra 'Halte'. Villy blandede sig i alt og ville helst løse alle verdens problemer. Jeg husker tydeligt at han greb fat i en og holdt en tæt kontakt, imens man blev konfronteret med problemerne.

Jeg husker også Kim som en lille fræk og irriterende møgunge, som havde for vane at sladre om det mindste til lærerne - og især de 2 nævnte var Kims favoritter. Det kan såmænd også tænkes at situationerne med de 2 lærere er blevet overdramatiseret.

Jeg gik på DKO fra 65 til 70 og oplevede da en masse ting, som senere generationer ville ryste på hovedet af og som idag ville være ulovligt. Men jeg oplevede også et sammenhold, som ikke kan beskrives og som jeg tror var unikt for min årgang. Min årgang var nok skiftet fra traditioner til fritænkere. Set i bakspejlet kan jeg huske begge kategorier fra min skorpetid.

Det har desværre nok været mere til gene end gavn i mit liv, at jeg har haft denne udprægede sociale fællesskabsholdning. Det kommer bag på de fleste at man ikke tænker på sig selv først, men forsøger med løsninger til fælles gavn. Jeg er lidt stolt af min indstilling, selvom jeg tit bliver mistolket. Det kan godt ske at det er for provokerende for nogle, men jeg vil påstå at min klasse fostrede de sidste rigtige skorper.

Hvilke historier var der ikke kommet frem, hvis Kim var startet 3 år før på DKO. Leusenring, som blev fyret for at kalde Kim Schumacher for en ″bøssedreng″. Villadsen, som forlangte kindprøver af brugte pensler. Harald ″snaps″, som var uheldig med alle sine gode tiltag. AC med sine klamme hænder. Scharving, som bøvsede eller fes eleverne på plads. Villy ″ræs″, som tævede os fordi han ikke kunne argumentere og ikke mindst Schultz, som genopfriskede sine fribryderfærdigheder på nogle af os elever.

Tja! - Skorpe eller krumme ???

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Ole Rafn svarede på Oles indlæg
den 19. februar 2009 kl. 16:41

Jeg tror da på det som Ole Seestedt skriver, - og ja, det generer mig at DKO omtales som beskrevet i ″de måske egnede″.

Jeg var stolt af at være elev på DKO, - dengang (1957-61)

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Kim Jansson svarede på Børges indlæg

hej børge

spændende læsning men jeg tror du forveksler mig med en anden kim med hensyn til at sladre. det gjorde jeg ikke og ville da aldrig være gået til hverken villy eller niels. jeg husker også tydeligt kommandovejen:

tæv af større elev-sladre=tæv af lærer du sladrede til-sladre til Søm(ankerstrøm)= lussing af ham.

så det var ikke aktuelt.

nåede også at ha villadsen.

du blev kaldt børge skrub så vidt jeg husker fordi du ofte sad på de halvåbne wcèr og onanerede. jo det var en dejlig frisk tid på en dejlig moderne skole.

utroligt at der bliver gået så let hen over de umanerlig brutale bank nogle modtog og de sexuelle overgreb der fandt sted.

minder mig desværre om en anden historisk revisionisme - var der virkelig kz lejre?

neeei der var ej, det er noget jøderne fandt på.

måske er dette ikke det rigtige forum - tror det skal ud i offentligheden for alvor.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Børge Christensen skrev

Ja Kim, historien (eller historier) har mange forskellige oprindelser. Noget er sandt, andet ikke. Noget kan bevises, andet ikke. Noget skabes af oplevelser, andet af myter.

Det har nu aldrig været tilladt at slå ihjel (masseudrydelse) eller at lave seksuelle overgreb på børn. Sådan noget skal meldes til myndighederne, hvis det er muligt. Det er ikke at sladre. Jeg går ud fra at de påståede overgreb på dig er politianmeldt - og der er faldet dom i sagen???

Jeg reagerede blot fordi jeg kendte begge personer ret godt, men ikke for at være seksuelt krænkende.

Godt at du kender til en sladre-cyklus, så huskede jeg alligevel rigtigt.

Bortset fra alt det her sludder, så håber jeg helt ærligt at du er kommet helt over det, hvad du end måtte have været udsat for.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Tommy Rugaard skrev
Sandheden / eftermæle……

Jeg gik på DKO fra 1983 - 1986

Jeg læste det omtalte interview af Kim Jansson i Ekstra Bladet februar 2009. Jeg må indrømme, at jeg blev en smule chokeret…. Det er så langt fra den virkelighed jeg oplevede på skolen.

Jeg vil slå en ting helt fast. Jeg er stærk modstander af et hvert misbrug af børn. Det være sig seksuelt og fysisk afstraffelse. Det Kim Jansson (og andre) har oplevet er uacceptabelt og burde aldrig ha fundet sted.

Når du modtager information / viden, som er langt fra din egen oplevelser, så reagere du som menneske. Jeg gjorde det samme. Jeg tænkte… Det kan ikke være rigtigt. Jeg tog mig selv i at tænke - ej det passer ikke. Sådan var det ikke på DKO.

Jeg kontaktede journalisten og stillede hende uddybende spørgsmål. Hun kunne ikke svare på noget - det eneste hun svarede var: Jeg har skrevet det som Kim Jansson har sagt og ikke forholdt mig til rigtigheden (det skal siges, at hun havde en meget stor sympati for Kim og de oplevelser Kim havde på DKO, tog hun afstand fra).

Jeg søgte at få hende til at se sagen fra flere sider og at der er flere historier fra DKO og at de ikke alle sammen er om misbrug og vold.

Nu er virkeligheden nu engang mere end min og det jeg oplevede i mine år på skolen. Jeg mener helt klart at sandheden skal frem og de skyldige, burde meldes til politiet. Jeg kender intet til forældelse af sager og ved derfor ikke om der er nogen muligheder for retsforfølgelse. Men de skyldige bør straffes….. Hvordan sådanne mennesker kan finde på at misbruge børn, det forstår jeg ikke.

Kim Jansson og andre der har gennemlevet vold og overgreb, har min største medfølelse og jeg håber de er kommet igennem og lever et godt liv uden de store mén.

Jeg havde 3 fantastiske år på DKO og ville gøre det hele om igen. DKO var med til at udvikle mig som menneske. Modsat kommune skolen blev der taget udgangs punkt i mig og hvem jeg var / hvad jeg kunne. Stærke og svage sider blev udviklet - jeg blev meget bedre til det der var mine kompetencer og det jeg var mindre god til, det blev jeg bedre til. Jeg lærte at indgå i et fællesskab og være en del af en stor gruppe / familie. Vi hjalp hinanden og der var et meget tæt sammenhold. Der gik børn med forskellig baggrund og ikke alle var lige nemme. Jeg mener at der på DKO blev gjort en indsats, for at alle fik noget med sig. Alt efter behov. Der var en varm stemning og børn der hjemmefra ikke oplevede opmærksomhed fra forældre, de oplevede pludselig, at der var mennesker der lyttede og som tog dem alvorligt.

Jeg har dårlig samvittighed over at jeg tænkte, "det passer ikke" da jeg læste interviewet med Kim Jansson. Sådan er der ikke på DKO. Jeg burde i stedet ha kontaktet Kim Jansson for at høre hans historie. Jeg burde ha spurgt ham om sandheden, hvis jeg mente noget andet / havde et andet syn på DKO.

Jeg mener ikke det er fair, at stille tvivl om det Kim Jansson har oplevet, bare fordi "du" har oplevet noget andet selv. Hvis du har andre oplevelser, så fortæl dem. Dine personlige oplevelser ændrer dog ikke på andres, men du får mulighed for at give dit syn på hvordan "virkeligdens" DKO var.

At denne gruppe er lukket og ikke alle kan læse forstår jeg ikke. Det er med til at bevise at der måske er foregået ting, der ikke tåler offentlighedens lys. Jeg mener derfor at alle burde ha mulighed for at læse med. Jeg mener ligeledes at sandheden skal frem og jeg vil håbe, der er en journalist der vil undersøge, hvad der virkelig er sket. Jeg håber historien "DKO" kommer frem og det være sig både overgreb og de gode historier der er at berette.

Jamen det er så mange år siden og hvad hjælper det at grave op i fortiden. Det skal jeg sige Jer. Det hjælper dem, der har lidt overlast, det hjælper mig og dem der har været en del af disse uhyrligheder, de kan blive straffet.

Der kommer intet godt ud af at feje ting ind under gulvtæppet - derfor skal dette indlæg ses som min umiddelbare undskyldning til Kim Jansson. Jeg er ked af at jeg tænkte…. "det passer ikke".

Samtidig vil jeg tage aktion og forsøge at få dem der har noget at sige, til at komme frem. Fortæl Jeres historie….

Jeg vil ligeledes kontakte journalist Marie Lade på Ekstra Bladet og jeg vil opfordre andre der kender til "overgreb", til at gøre det samme. Marie Lade kan kontaktes på mail: lade@eb.dk

At lukke sine øjne og håber det forsvinder, hjælper kun når du drømmer. Jeg mener ikke vi kan lukke øjnene for denne "sandhed" pga eftermælet…… Jeg vil opfordre Marie Lade til at samle det der evt. kommer frem og måske sandheden kommer frem en dag.

Tommy Rugaard

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Per O Hansen skrev

Jeg var oppe hos villy engang på ørebakken. Men han kørte sig vist ihjel på strandvejen for ca 30 år siden, da han var på vej ud til mig. Der var også en lærer der boede på Hallandsvej, han var vist også ret special, han skulle altid have drenge til at hjælpe ham i haven, derhjemme...

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Børge Christensen svarede på Tommys indlæg

Som skrevet tidligere røg jeg i blækhuset, fordi jeg kendte personerne og ikke kunne genkende eller forestille mig det beskrevne.

Jeg skal lige nævne at der dengang ikke var forbud imod korporlig afstraffelse og øretæverne sad da oså temmeligt løst hos de fleste lærere.

Det jeg har svært ved at forstå er, at der skulle være foregået seksuelt overgreb af de nævnte personer. Jeg har ikke hørt om at der har været rejst nogle sager på DKO og jeg ved at Ankerstrøm og især fru Grethe var meget obs på personlig krænkelse af eleverne, så jeg har stadig mine tvivl. Selvom der måske har været tale om en eller anden form for fortrolighedsforhold imellem Kim og de pågældende lærere, har det været umuligt at hemmeligholde. Derfor synes jeg det er kedeligt for skolens omdømme og de herrers eftermæle, at komme med sådanne beskyldninger så mange år efter.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Kim Jansson skrev

til tommy-tak!
du er den første som udviser en smule empati.

til per o: det var niels hansen som var den pædofile jeg talte om (hallandsvej)

men generelt synes jeg det er trist at blive betvivlet i en sag som denne. jeg opfinder ikke disse ting for at få lidt opmærksomhed i pressen. og mange års terapi heller ikke.

men når jeg som underviser på skuespillerskolen og på oure står med mine elever, vel vidende at hvert 5 barn i danmark er sexuelt misbrugt i en eller anden form, så bliver jeg berørt.

og den vold der var på skolen kan ikke undskyldes på nogen vis.

og skulle man gå til ankerstrøm, som selv slog en? nej, der var brug for et hjerte der kunne rumme ens ulykkeligheder og det var der ikke på skolen.

måske er det også sådan at hver ny generation er mere følsom end den forrige. ville nu gerne ha mødt nogen af tyrannerne idag, så kunne skadestuen se hvad de kunne få ud af det kropspuslespil de blev mødt af.

OG selvom man ikke var nazist i tyskland fra 38-45 så var nazismen altså et uomtvisteligt fakta.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Kim Jansson

hej Henrik.

vi kørte meget på knallert i det hele taget.

så lige vores afgangsfoto i tøj fra Skop. haha

jeg var mere vellidt på grund af den sexuelle interesse tror jeg, var heller ikke så bredskuldret dengang. de var nok bange for at du slog igen :)

NH var ″skurken″, slødlæreren gjorde mig ikke noget, det var bare ham der ofte afbrød vores fysiktimer med bajere, som NH og ham skulle nappe bagved.

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

Der kom et brev...

Dato: 2015.Febr.11
Til: CykelKurt
Fra: Hans Fenneberg

Hej

Jeg ved ikke hvordan jeg - så mange år efter tråden var aktuell - faldt over og læste din blog; men det er så også ligemeget.

Det er derimod ikke ligemeget at lade fem og fem være lige og skubbe historier man hører, men ikke genkender - fra sig.

Jeg gik/var på DKO sammen med - og i klasse med Flade's søn Mogens.

Jeg finder "nogle's" betragtninger, der er udtrykt her, perfide og insinuerende, ud over rimelighed.

F.eks.:

1.) Forstanderen havde kone og børn, men havde derudover en udtalt interesse for små drenge med feminine træk - en interesse han delte med en del af lærerstaben.

Dette genkender jeg ikke.

2.) Forstanderen gik forrest i sin egenskab af sexmisbruger.

Dette burde medføre en anmeldelse for bagvaskelse. En løs påstand uden bevis !

Disse ovennævnte to eksempler på skriverier er taget fra CykelKurt's blog, som, da der ikke er navn på indlæggets forfatter, jeg antager er skrevet af CykelKurt.

I disse tider hvor ytringsfrihed er under selvcensur burde almindelig pli have nødvendiggjort beviser for så uhyrlige påstande.

Alternativt burde mere selvcensur være anvendt. Specielt af hensyn til Mogens Nelsson.

Jeg vil/kan være sandhedsvidne for min tid på DKO.

Hilsen
Hans Fenneberg

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Dato: 2015.Febr.13
Fra: CykelKurt
Til: Hans Fenneberg

Kære Hans Fenneberg,
jeg har modtaget din reaktion på oplysningerne om sexmisbrug på Skorpeskolen.

Oplysningerne må stamme fra min hjemmeside, hvor jeg skriver om årene på DKO.

Til din orientering har jeg skrevet en side, som handler udelukkende om sexmisbrug på Skorpeskolen.

Det burde fremgå af denne side, at en rækker personer med navns nævnelse har været udsat for misbruget, ligesom jeg er vidende om en række tilfælde, hvor den misbrugte ikke har ønsket at stå frem.

Og jeg forstår sådan set også godt din reaktion, for hele dette ømfindtlige emne har i alle årene været stoppet godt og grundigt ind under tæppet. Glansbilledet af DKO ville krakelere, hvis de misbrugte i samlet flok stillede op. Det har de ikke ønsket, og jeg forstår dem så godt, men netop derfor har jeg påtaget mig at bringe sagen frem.

Det håber jeg du vil have forståelse for.

Venlig hilsen
Kurt Starlit

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Dato: 2015.Febr.13
Fra: Hans Fenneberg
Til: CykelKurt

Hej Kurt,

Ligesom jeg ingen forståelse har for nogen som helst overgreb, hvadenten seksuelle eller ikke, har jeg heller ikke forståelse for opkastning af rygter.

Har nogen været udsat for vold bør vedkommende melde det.

Jeg mener du fremfører en grov beskyldning om forhold der ikke var opserveret endsige blot "hvisket om i krogene" i perioden 53-57.

Du skriver at en "række personer med navns nævnelse....".

Jeg kan ikke læse "en række personer" i dit indlæg, og kun en enkelt navngiven person.

De måske egnede var min søster M. Ries redaktør på, og hr. Høeg har selvfølgelig sin lyriske frihed; men man påtager sig ansvar når man udråber en person til sexforbryder, som du gør.

Du bringer rygter til torvs der ikke holder i nogen ordentlig retssal.

Du skriver til mig at du forstår min reaktion og du skriver at du forstår de misbrugte (hvis de stillede op) men forståelse friholder dig ikke for ansvar for den æreskrænkelse du fremfører.

Du fægter simpelthen ikke med åben pande men dækker dig bag skjulte påståede personer.

Du må enten føre bevis eller slette din "artikel".

Der skal ikke stoppes forbrydelser under gulvtæppet ligesom personsværtning skal retsligt sandsynliggøres eller straffes.

Hilsen
Hans Fenneberg

 

PS:
Jeg har ingen"kage at mele" her, udover at det er synd for rimelighed, Mogens samt P. Nelsson

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Dato: 2015.Febr.14
Fra: CykelKurt
Til: Hans Fenneberg

Hej Hans,
som jeg skrev tidligere, er det forståeligt at du er chokeret og betragter hændelserne på DKO som noget der aldrig er sket.

For dem som har oplevet krænkelserne på egen krop er hændelserne dog ægte nok.

Til gengæld har de oplevet det, som alle misbrugte oplever: benægtelse og mistænkeliggørelse.

Det er muligt du synes mine artikler burde slettes, men når eksempelvis dagbladet Information har ment, at emnet fortjener et antal artikler i deres avis, må det betyde at andre end jeg anser emnet for relevant og rimeligt.

Derfor bliver artiklerne heller ikke fjernet.

Venlig hilsen
Kurt Starlit

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

Navne

Nedenstående er en oversigt over de elever, som har været udsat for seksuelle krænkelser på Skorpeskolen:

- Albert (har ikke ønsket sit efternavn offentliggjort)

- Bo Hjuler

- Børge Christensen

- Claus (har ikke ønsket sig efternavn offentliggjort)

- Claus Due

- Claus Mydtskov

- Henrik Holsten

- Henrik Mundt

- Kim (har ikke ønsket sit efternavn offentliggjort)

- Kim Jansson

- Kim Melchior

- Kurt (har ikke ønsket sit efternavn offentliggjort)

 

Listen er i realiteten betydelig længere, idet en række elever ikke har ønsket at stå frem.

 

Hvis der skal udpeges voksne, som har begået seksuelle krænkelser - eller holdt hånden over pædofile voksne - kan man blandt en række emner nævne følgende:

- engelsklærer Arne Christiansen

- forstander Jørgen Ankerstrøm ("Søm")

- forstander Ove Nelsson ("Flade")

- musiklærer Arne Svendsen

- socialrådgiver Villy Nielsen

- vagtlærer Egon Olsen

- vagtlærer Christensen ("Krisserfar")

 

 

 

 

Afslutning
Det samlede indtryk indikerer, at der er foregået noget på Skorpeskolen, som ikke burde foregå. Der er givet en række eksempler på hændelser, hvor voksne har gjort seksuelle tilnærmelser til børn. Alligevel mødes de misbrugte ofte af skepsis og vantro, hvis de fortæller deres historie. Derfor, hvis du har en kommentar eller andet som kan belyse sagen yderligere, hører jeg gerne fra dig. Skriv til:
.

Venlig hilsen
91/64 Kurt Starlit
aka CykelKurt

 

 

 

LiNKS

De måske uegnede

Det begyndte, da Kim skulle overnatte hos læreren

Han ville høre om jeg onanerede

Han fik bule i bukserne, når vi fik smæk

Om at rode i fortiden...

Skorpeskole-elever blev aldrig spurgt om overgreb

Livvagten i skovens dybe, stille ro

Kriminel pædagogik

Skorpeskolens historie (pdf)

Hellebækgård's historie

Dagbog fra DKO

OHF - OpfostringsHusForeningen

Kommentar fra Hans Fenneberg

Kommentar fra Brian Nicolaisen

 

 

 

Diverse Index

 

Forsiden